در این بخش سایت آبیار به معرفی تعدادی از پرکاربردترین قطره چکان های مورد استفاده در طرح های آبیاری تحت فشار (با استفاده از پمپ یا به صورت ثقلی) اجرا شده در داخل کشور ایران می پردازد.

لازم به ذکر است که کلیه قطره چکان های معرفی شده توسط کارشناسان همکار سایت مورد استفاده قرار گرفته و کلیدی ترین نکته ها جهت استفاده مفید از آنها در ذیل هر قطره چکان اشاره گردیده است. جهت مطالعه بیشتر در مورد قطره چکان ها بر روی قطره چکان مورد نظر کلیک نموده و با بیان نکات و نظرات سایر علاقه مندان را نیز در انتخاب قطره چکان مناسب یاری فرمایید.

                                                                        

  قطره‌چکان نتافیم                       قطره‌چکان کرونا                      قطره‌چکان میکروفلاپر                   قطره‌چکان آنتلکو

قطره چکان آکسیوس

قطره‌چکان آکسیوس

قطره چکان آنتلکو
مشخصات و ویژگی های قطره چکان آنتلکو: Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA   دارایمسیرجریانمتلاطم،عملکردخودشویندگیوبافلحشراتبرایبهحداقلرساندنگرفتگیقطرهچ

قطره چکان میکروفلاپر
مشخصات و ویژگیهای قطره چکان میکروفلاپر   ·         قطره‌چکانمیکروفلاپردارایمیکانیسمجبرانکنندهفشارمی‌باشد. کهبههمیندلیلباتوجهبهکاهشفشاردرطولزمینوتغییراتفشاردرارتفاعهایمختلفقطره‌چکان‌هادارایآبدهی‌هایمساویخواهندبود.   ·         دیافراگمداخلقطرهچکانمیکروفلاپرمسئولعملکردجبرانکنندهفشارجریانآببودهوهمچنینعملشستشویخودکارقطرهچکانراانجام

قطره چکان کرونا (یورودریپ)
مشخصات و ویژگی های قطره چکان کرونا مکانیسم خود شویندگی قطره چکان در هر راه اندازی قطره چکان را شسته و منجر به حصول اطمینان از عملکرد قطره چکان در طول سال ها خواهد گردید. عملکرد مناسب قطره چکان در رنج گسترده ای از فشار آب (7 الی 58 PSI) با توجه به مکانیسم جبران کننده فشار قطره چکان. جلوگیری از برگشت آب به دلیل بسته شدن قطره چکان در فشار 2.9 PSI  

قطره چکان نتافیم
قطره‌چکان روی خط جبران کننده فشار، خودشوینده مداوم نتافیم مشخصات قطره چکان نتافیم فیلتراسیون مورد توصیه: 130 میکرون – مش 120. مسیر جریان پر پیچ و خم و مسیر گشاد جریان آب. برای نصب روی لوله های با ضخامت بالا (0.9، 1.0 و 1.2 میلی متر). CV بسیار کم. مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش است. مقاوم در برابر به مواد مغذی استاندارد مورد استفاده در کشاو

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)