واشر بست ابتدایی 10 میلیمتری                                                                 واشر بست ابتدایی 16 میلیمتری

نوع بسته بندی      : کیسه                                                                              نوع بسته بندی      : کیسه

تعداد در بسته بندی: 2550 عدد                                                                        تعداد در بسته بندی: 5000 عدد

قیمت                  : 55 تومان                                                                          قیمت                  : 55 تومان

کیفیت از نظر آبیار    : خوب                                                                               کیفیت از نظر آبیار    : خوب

نکته آبیار: استفاده از مته 10 میلمتری یا حداکثر 11                                                 نکته آبیار: استفاده از مته 16 میلمتری 

 

واشر کور 16 میلیمتری                                                              

نوع بسته بندی      : کیسه                                                                      

تعداد در بسته بندی: 5000 عدد                                                                    

قیمت                  : 60 تومان                                                                         

کیفیت از نظر آبیار    : خوب                                                                             

                                           

 

بست ابتدایی
                                                                                   بست ابتدایی (واشر 10 میلمتری)                                            بست ابتدایی (واشر 16 میلمتری)     نوع بسته بندی      : کیسه                                                          نوع بسته بندی      : کیسه      تعداد در بسته بندی: 5100 عدد