بست ابتدایی (واشر 10 میلمتری)                                            بست ابتدایی (واشر 16 میلمتری)

    نوع بسته بندی      : کیسه                                                          نوع بسته بندی      : کیسه 

    تعداد در بسته بندی: 5100 عدد                                                    تعداد در بسته بندی: 5000 عدد

    قیمت                  : 25 تومان                                                      قیمت                  : 69 تومان

    کیفیت از نظر آبیار    : متوسط                                                        کیفیت از نظر آبیار    : خوب

    نکته آبیار: با توجه به کوچکی ابتدای این نوع بست ها                           نکته آبیار: بهترین گزینه جهت انشعاب لوله16 از اصلی

    و شکننده بودن پیشنهاد ما استفاده از این نوع، برای

    انشعاب از لوله های کوچکتر از 40 میلیمتر است.

بست انتهایی (عینکی)
بست انتهایی (عینکی)                                                                  نوع بسته بندی      : کیسه                                                                              تعداد در بسته بندی: 2500 عدد                                                               قیمت                  : 25 تومان                                    

واشر ابتدایی
                                                                                      واشر بست ابتدایی 10 میلیمتری                                                                 واشر بست ابتدایی 16 میلیمتری نوع بسته بندی      : کیسه                                                                              نوع بسته بندی      : کیسه تعداد در ب