رابط 16 میلیمتری                                             رابط 16 به تیپ 

    نوع بسته بندی      : کیسه                                    نوع بسته بندی      : کیسه               

    تعداد در بسته بندی: 4000 عدد                              تعداد در بسته بندی: 1000 عدد                 

    قیمت                  : 25 تومان                                قیمت                  : 150 تومان                            

    کیفیت از نظر آبیار    : متوسط                                 کیفیت از نظر آبیار    : خوب