در این بخش جدید ترین بخشنامه‌های مربوط به آبیاری تحت‌فشار، نامه های اداری مربوط به آبیاری تحت‌فشار و جدیدترین فهرست بهای آبیاری تحت‌فشار و ضرایب تعدیل مربوط به آن و سایر مکاتبات و دستوراتی که مورد نیاز پیمانکاران و شرکتهای مجری آبیاری تحت فشار و همچنین مشاوران این بخش می‌باشد ارائه می‌گردد.