گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

آبیاری قطره ای زیرزمینی

سیستم آبیاری قطره ای زیرزمینی (SDI) یک سیستم است که در آن آب از طریق لوله های زیرزمینی یا نوار تیپ قطره ای به ناحیه ریشه گیاه رسانده می شود. SDI اگر درست طراحی، نگهداری و مدیریت شود یک سیستم بسیار کارآمد می باشد. این سیستم همچنین میتواند به دلیل افزایش مشغله برای رفع لوله های شکسته یا غلبه بر مشکلات ناشی از طراحی یا نگهداری نادرست مایه درماندگی کشاورز شود. علاوه بر این، کشاورز باید رطوبت خاک را کنترل کند تا اطمینان حاصل کند که آبیاری منجر به نفوذ عمیق نمی شود.


طراحی پایه
طراحی اولیه سیستم SDI شامل یک پمپ، منبع آب، فیلتر، لوله ها و تابلوی کنترل است. پمپ، آب را با فشار از میان فیلتر و لوله ها می گذراند و تابلوی کنترل تعیین می کند که آب به چه بخش (منطقه) از سیستم و چه مدتی رسانده خواهد شد. لوله ها در ناحیه ریشه گیاهان قرار می گیرند و آب را به طور موثر و با افت کم میرسانند. طول لوله ها می تواند تا 0.8 كیلومتر باشد. جنس این لوله ها می توانند متفاوت باشد اما معمولا از پلاستیک با نازلهای تعبیه شده در لوله ها ساخته شده است. اندازه های مختلفی از نازلها وجود دارد و نازل های بزرگتر اجازه می دهند جریان آب بیشتری وجود داشته باشد. محل نازلها می تواند بین 20 تا 60 سانتیمتر بسته به میزان آبیاری مد نظر متفاوت باشد. كلفتی لوله های پلاستیکی نیز می تواند جورواجور باشد، لوله های دیواره نازک برای شرایط کوتاه مدت و لوله های كلفت برای نصب دائمی استفاده می شوند. استفاده از شیارکن یا خیش برای نصب لوله ها در عمق مد نظر (30 تا 45 سانتیمتر زیر سطح خاک) و لوله ها در الگوی ردیفی در سراسر زمین با تقریبا 150 تا 180 سانتیمتر فاصله بین خط لوله ها قرار می گیرند. یک سیستم تخلیه در پایان خطوط برای هر یک از کنترلگرها نصب میشود.


تصفیه آب
تصفیه آب برای سالم ماندن درازمدت سیستم SDI بسیار مهم است. اگر تصفیه آب باندازه كافی در طراحی لحاظ نشده باشد، این سیستم احتمالا در طی چند سال آینده به دلیل مسدود شدن نازلها از بین خواهد رفت. قبل از نصب، یک آزمون آب گسترده باید بر روی منبع آب انجام شود و یک برنامه برای حذف آلودگی های مختلف آب باید مورد توجه قرار گیرد. آلاینده ها می توانند شامل سطح کلسیم، منیزیم یا سولفات بالا تا سطح بالایی از کل مواد جامد معلق، و غیره باشند. سیستم های تصفیه آب می توانند برای تمیز کردن آب از بیشتر این آلاینده ها توسعه یابند. سیستم های تصفیه ممکن است شامل غربال، حوضچه های ته نشین شدن، دیسک ها، فیلترهای سیکلون، یا شنی باشند.

مزایای بالقوه
SDI دارای مزایای بالقوه بسیاری است، از جمله:
• افزایش بهره وری آبیاری و صرفه جویی انرژی در یک سیستم به خوبی نگهداری شده
• آبیاری زمین های با شکل نامنظم
• کاهش میزان هدر رفتن مواد مغذی بوسیله کاهش میزان هدر رفتن آب سطحی
• کاهش میزان هدر رفتن بوسیله تراوش عمیق
• افزایش استفاده از دستگاه هاى خودكار و در نتیجه کاهش نیاز به کارگر
• عملیات کشاورزی در زمین در زمانی که مزرعه آبیاری می شود را اجازه می دهد


برای کشاورزان مدیریت کننده زمین های با آب محدود، افزایش کارآیی آبیاری از اهمیت زیادی برخوردار است. سیستم SDI اجازه می دهد آب و مواد مغذی به شکل "تغذیه قاشقی" به گیاهان در طول رشد فصل با بهره وری آبیاری 95 درصد یا بیشتر رسانده شود. از آنجا که آب به زیر زمین پمپ می شود، به مراتب آب کمتری نسبت به روش های آبیاری سطحی (روش های آبیاری بارانی، شیاری، غرقابی و حوضچه ای) از طریق تبخیر به محیط پخش میشود. تنها هدر رفتن آب ناچیز اما قابل اندازه گیری در سیستم اتفاق می افتد، زمانی که لوله ها برای نگهداری همیشگی تخلیه می شوند.


مزایای بالقوه استفاده از SDI با آبیاری کمینه
در یک مطالعه چهار ساله که در کالبای، کانزاس از سال 1997 تا 2000 انجام شد میزان مصرف روزانه، 0.10 اینچ آب در روز برای ذرت در یک خاک لومی سیلتی بود. در سال 2000، شرایط محیطی فوق العاده خشک بودند، اما 0.10 اینچ آب در هر روز، 80 درصد از بازده حداکثر را ببار آورد. سایر مطالعات نشان داده اند که زمانی که آبیاری کمینه استفاده میشود SDI می تواند از عملکرد بالای ذرت و سورگوم دانه ای در سیستم های آبیاری تناوبی پشتیبانی کند (شکل 3.4).

آبیاری قطره ای زیرزمینی سیستم آبیاری قطره ای زیرزمینی(SDI)  یک سیستم است که در آن آب از طریق لوله های زیرزمینی یا نوار تیپ قطره ای به ناحیه ریشه گیاه رسانده می شود. SDI اگر درست طراحی، نگهداری و مدیریت شود یک سیستم بسیار کارآمد می باشد. این سیستم همچنین میتواند به دلیل افزایش مشغله برای رفع لوله های شکسته یا غلبه بر مشکلات ناشی از طراحی یا نگهداری نادرست مایه درماندگی کشاورز شود. علاوه بر این، کشاورز باید رطوبت خاک را کنترل کند تا اطمینان حاصل کند که آبیاری منجر به نفوذ عمیق نمی شود. طراحی پایه طراحی اولیه سیستم SDI شامل یک پمپ، منبع آب، فیلتر، لوله ها و تابلوی کنترل است. پمپ، آب را با فشار از میان فیلتر و لوله ها می گذراند و تابلوی کنترل تعیین می کند که آب به چه بخش (منطقه) از سیستم و چه مدتی رسانده خواهد شد. لوله ها در ناحیه ریشه گیاهان قرار می گیرند و آب را به طور موثر و با افت کم میرسانند. طول لوله ها می تواند تا 0.8 كیلومتر باشد. جنس این لوله ها می توانند متفاوت باشد اما معمولا از پلاستیک با نازلهای تعبیه شده در لوله ها ساخته شده است. اندازه های مختلفی از نازلها وجود دارد و نازل های بزرگتر اجازه می دهند جریان آب بیشتری وجود داشته باشد. محل نازلها می تواند بین 20 تا 60 سانتیمتر بسته به میزان آبیاری مد نظر متفاوت باشد. كلفتی لوله های پلاستیکی نیز می تواند جورواجور باشد، لوله های دیواره نازک برای شرایط کوتاه مدت و لوله های كلفت برای نصب دائمی استفاده می شوند. استفاده از شیارکن یا خیش برای نصب لوله ها در عمق مد نظر (30 تا 45 سانتیمتر زیر سطح خاک) و لوله ها در الگوی ردیفی در سراسر زمین با تقریبا 150 تا 180 سانتیمتر فاصله بین خط لوله ها قرار می گیرند. یک سیستم تخلیه در پایان خطوط برای هر یک از کنترلگرها نصب میشود. تصفیه آب تصفیه آب برای سالم ماندن درازمدت سیستم SDI بسیار مهم است. اگر تصفیه آب باندازه كافی در طراحی لحاظ نشده باشد، این سیستم احتمالا در طی چند سال آینده به دلیل مسدود شدن نازلها از بین خواهد رفت. قبل از نصب، یک آزمون آب گسترده باید بر روی منبع آب انجام شود و یک برنامه برای حذف آلودگی های مختلف آب باید مورد توجه قرار گیرد. آلاینده ها می توانند شامل سطح کلسیم، منیزیم یا سولفات بالا تا سطح بالایی از کل مواد جامد معلق، و غیره باشند. سیستم های تصفیه آب می توانند برای تمیز کردن آب از بیشتر این آلاینده ها توسعه یابند. سیستم های تصفیه ممکن است شامل غربال، حوضچه های ته نشین شدن، دیسک ها، فیلترهای سیکلون، یا شنی باشند. مزایای بالقوه SDI دارای مزایای بالقوه بسیاری است، از جمله: • افزایش بهره وری آبیاری و صرفه جویی انرژی در یک سیستم به خوبی نگهداری شده • آبیاری زمین های با شکل نامنظم • کاهش میزان هدر رفتن مواد مغذی بوسیله کاهش میزان هدر رفتن آب سطحی • کاهش میزان هدر رفتن بوسیله تراوش عمیق • افزایش استفاده از دستگاه هاى خودكار و در نتیجه کاهش نیاز به کارگر • عملیات کشاورزی در زمین در زمانی که مزرعه آبیاری می شود را اجازه می دهد برای کشاورزان مدیریت کننده زمین های با آب محدود، افزایش کارآیی آبیاری از اهمیت زیادی برخوردار است. سیستم SDI اجازه می دهد آب و مواد مغذی به شکل


مشکلات احتمالی
در حالی که مزایای بالقوه بسیاری وجود دارند، تعداد زیادی اشکالات احتمالی این سیستم نیز وجود دارند، مانند:
• طول محدود لوله ها
• طراحی دگرگون نشدنی
• مسدود شدن احتمالی نازل ها
• آسیب به لوله ها توسط جوندگان
• هزینه های سرمایه گذاری اولیه بالا


یکی دیگر از احتمالات ممکن است در طول سال هایی رخ دهد که بارش بهارانه کم است. از آنجا که نازل ها در زیر سطح بذر قرار دارند ، سیستم ممکن است قادر به رساندن رطوبت کافی برای جوانه زدن و ریشه دواندن گیاهان نباشد. علاوه بر این، خاک خشک در بالای لوله ها می تواند برای کاربرد کود سطحی یا نزدیک سطح مشکل ساز باشد. آب باید در خاک موجود باشد تا کود به درون ریشه گیاه حرکت کند. برای این مشکل، توصیه می شود که سیستم قطره ای به کودیاری مجهز شود. سیستم های بدون شخم می توانند در سیستم SDI مشکل ساز باشند. انباشت پس ماندهای گیاهی می تواند جوندگان را جذب کند که می توانند به لوله ها آسیب برسانند. هدر رفتن آب به علت آسیب جوندگان می تواند قابل توجه باشد و کارایی سیستم را کاهش دهد. به جز ناتوانی در در اختیار گذاشتن رطوبت کافی برای جوانه زدن بذر، این اشکالات بالقوه را می توان با انتخاب درست مکان، طراحی، پیاده سازی و تعمیر و نگهداری پیوسته سیستم برطرف کرد. همچنین توصیه می شود که قبل از نصب عمق زمین گسلانده شود تا از تراکم جلوگیری شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری

تلفن مشاوره آبیاری قطره ای

09116811951

مهندس کلانتریان

فروشگاه نظام

مشاوره رایگان