چرا آبیاری قطره ای

چرا کشاورزان آبیاری قطره ای را ترجیح می دهند؟
دلیل آن ساده است. آبیاری قطره ای نه تنها بازگشت سرمایه بالاتری نسبت به سایر روش های آبیاری ارائه می دهد، بلکه به کشاورزان شیوه های کارآمد و ساده ای را نیز برای مدیریت مزارع خود می دهد.
• محصولات با کیفیت متداوم بالاتر
• صرفه جویی شگرف در مصرف آب: عدم تبخیر، عدم هدرروی، عدم زه كشى
• 100٪ بهره برداری از زمین - آبیاری قطره ای بطور یکنواخت در هر توپوگرافی و نوع خاک کار می کند
• صرفه جویی در انرژی: آبیاری قطره ای با فشار کم کار می کند
• استفاده مؤثر از کود و حفاظت از گیاهان، عدم آبشويى
• وابستگی کمتر به آب و هوا، ثبات بیشتر و ریسک کمتر
چرا گیاهان آبیاری قطره ای را ترجیح می دهند؟
درست مانند انسانها، گیاهان دوست دارند که آب و مواد مغذی خود را به شیوه متعادلی دریافت کنند. هیچ کس نمی خواهد یک روز باندازه یک ماه غذا بخورد و برای گیاهان هم همینطور است. به همین دلیل است که آبیاری قطره ای آب و مواد مغذی را به طور مرتب و در دوزهای کوچک ارائه می کند و شرایط رشد بهینه را فراهم می کند که به تولید بیشترین میزان عملکرد ممکن می انجامد.
به این دلایل گیاهان با آبیاری قطره ای پربارتر می شوند:
• در دسترس بودن آب و مواد مغذی بالا
• دوزهای آب و مواد مغذی با نیاز برای رشد گیاه سازگار هستند
• عدم اشباع شدگی، و هوادهی خوب خاک
• از شوري بالاي ناشي از کاربرد زياد کودها جلوگيري مي کند
• عدم مرطوب شدن شاخ و برگ که می تواند به بیماری های قارچی منجر شود
چرا جهان نیاز به آبیاری قطره ای دارد؟
تا سال 2050، 10 میلیارد نفر در این سیاره زندگی خواهند کرد و زمین های زراعتی 20 درصد کمتر خواهند بود تا کالری کافی تولید کنند. کمبود آب در حال افزایش است و روشن است که چرا ما نیاز به یک راه برای افزایش بهره وری کشاورزی و كارآيي منابع داریم. اینجا جایی است که آبیاری قطره ای بدرد میخورد. آبیاری قطره ای با توانا کردن کشاورزان برای تولید کالری بیشتر در هکتار و متر مکعب آب، اقتصاد کشاورزی جهانی را تغییر میدهد.
• اثرات خشکسالی و تغییرات آب و هوایی بر تولید مواد غذایی را کاهش میدهد
• از آلودگی آب های زیرزمینی و رودخانه ها به وسیله زهکشی کود جلوگیری میکند
• از جوامع روستایی پشتیبانی میکند، فقر و مهاجرت به شهرها را کاهش میدهد