روش آبياري کوزه ای مي تواند به عنوان جايگزيني از سيستم آبياري قطره اي مورد توجه قرار گيرد. این در شمال آفریقا و ایران آغاز شد. این روش در مناطق کم بارش مناسب است. در خاک های شور که آبیاری غرقابی مناسب نیست، این روش مورد استفاده قرار می گیرد.


در این روش ابتدا کوزه ها در زمین تا گردن ثابت می شوند. این کوزه ها با آب پر می شوند. سوراخ هایی در این کوزه ها ایجاد می شوند و آب از طریق این سوراخ ها به سمت نزدیک ترین خاک به وسیله تراوش وارد می شود. با این حال، عوامل بسیاری بر توزیع رطوبت در اطراف کوزه تاثیر می گذارد. این عوامل ممکن است شامل نوع خاک، اندازه کوزه و تراوش آب از سوراخ باشد. فاصله بین دو کوزه نیز بر توزیع رطوبت تاثیر می گذارد. به طور معمول، فاصله بین کوزه ها باید به گونه ای باشد که مناطق مرطوب کوزه ها به هم متصل نشوند.


مزایایی برای این روش وجود دارد: از جمله، با این روش، تنها منطقه نزدیک کوزه می تواند رطوبت داشته باشد. تلفات تبخیر کاهش می یابد. از بین رفتن آب به زیر زمین، حداقل است. این روش کمتر فنی است. هنگامی که کوزه ها در خاک ثابت می شوند، میتوانند تا شش سال در خاک بمانند. این روش برای محصولات باغبانی و سبزیجات مناسب است.


با این حال، معایبی نیز وجود دارد: از جمله،  برای همه محصولات مناسب نیست. آب در کوزه ها باید پاک باشد در غیر این صورت ممکن است سوراخ ها را مسدود کند. همچنین فقط یک منطقه محدود تحت تاثیر رطوبت قرار می گیرد.

آبياري کوزه ای
آبياري کوزه ای