گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

کشاورزی دقیق به معنای استفاده از مقدار دقیق و صحیح ورودی ها مانند آب، کود، آفت کش ها و غیره در زمان درست برای محصول برای افزایش بهره وری و به حداکثر رساندن آن می باشد. شیوه های مدیریت دقیق کشاورزی می تواند به میزان قابل توجهی میزان مواد مغذی و سایر منابع تولیدی مورد استفاده در حصول افزایش تولید را کاهش دهد. کشاورزان به این ترتیب با صرفه جویی در هزینه های آب، آفت کش ها و کود، سود به دست می آورند.

 

دومین مزیت با مقیاس بزرگتر هدفمند کردن ورودی ها، به تاثیرات زیست محیطی مربوط می شود. استفاده از مقدار مناسب مواد شیمیایی در جای مناسب و در زمان مناسب ، به سود محصول کشاورزی، خاک و آب های زیرزمینی، و در نتیجه کل دوره محصول است. در نتیجه، کشاورزی دقیق به پایه ای برای کشاورزی پایدار تبدیل شده است، زیرا محصولات کشاورزی، خاک و کشاورزان را ارج می نهد. کشاورزی پایدار به دنبال تامین عرضه مداوم مواد غذایی در محدوده های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی است که برای حفظ تولید در بلند مدت ضروری است.

یک مقاله در سال 2013 نشان می دهد که کشاورزی دقیق می تواند به کشاورزان در کشورهای در حال توسعه مانند هند کمک کند.

کشاورزی دقیق، با افزایش کارایی ماشین آلات و استفاده از آن، فشار بر کشاورزی را برای محیط زیست کاهش می دهد. به عنوان مثال، استفاده از دستگاه های مدیریت از راه دور مانند GPS باعث کاهش مصرف سوخت برای کشاورزی می شود، در حالیکه میزان مصرف مواد مغذی یا سموم دفع متغیر می تواند به طور بالقوه مصرف این مواد را کاهش دهد، در نتیجه مایه صرفه جویی در هزینه ها و کاهش رواناب مضر در آبراهه ها میشود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری