گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

مهلت تحویل اسناد: 24/12/92

محل طرح: استان قم

مبلغ تضمین: 104.000.000 ريال 

سازمان جهادكشاورزي استان قم در نظر دارد تهيه لولة پلي اتيلن به طول 6500متر در سايز 250و 200 ميليمتر و به مبلغ 2.070.146.500ريال را از طريق مناقصة عمومي به توليدكنندگان واجد شرايط واگذار نمايد .

لازم به توضيح است دارا بودن مجوز توليد لولة پلي اتيلن در سايزهاي مورد نظر از دفتر توسعه سامانه هاي آبياري معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي  همچنين استاندارد 14427براي تمامي متقاضيان الزامي مي‌باشد

متقاضيان ميتوانند مدارك خود را تا تاريخ24/12/1392 به دبير خانه سازمان جهاد كشاورزي استان قم ارسال و به مداركي كه بعد ازوقت اداري  مورخ 24/12/1391.به دبير خانه جهادكشاورزي استان قم تحويل داده شود ترتيب اثر داده نخواهد شد .

مبلغ تضمين 104.000.000 ريال ضمانت نامه بانكي

زمان و مكان  گشايش پاكات پيشنهادي  يك شنبه ساعت 9  صبح مورخ 25/12/1392  بلوار غدير  سازمان جهاد كشاورزي  طبقه 8  دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع انساني

 هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد. 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری