گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

نوع فراخوان: مناقصه

مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/1

برآورد هزینه: 2127000000 ریال

استان: خراسان شمالی

موضوع مناقصه: خرید شیرآلات و اتصالات مورد نیاز طرح آبیاری تحت فشار اراضی چری

زمینه فعالیت: تولید کننده، تامین کالا

محل طرح: خراسان شمالی،شهرستان فاروج، روستای چری

نوع برگزاری مناقصه: یک مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: اتفاقیه

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/11/12

آخرین روز توزیع اسناد: -

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/12/01

روز بازگشايی پاکات: 1392/12/03

مدت اعتبار پیشنهاد: سه ماه

مناقصه گزار: جهاد کشاورزی خراسان شمالی

محل ارائه پیشنهاد: بجنورد، خیابان مدرس، نبش مدرس بیستم، سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری