گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

مهلت تحویل اسناد: 93/04/03

محل طرح: استان البرز

مبلغ تضمین: 11000000 ريال

موضوع مناقصه: انجام سیستم آبیاری در جنگلکاری منطقه شلمزار

شرح مختصر کار:

مهلت دریافت اسناد: 93/03/24

محل اجرای کار: استان البرز

مبلغ برآورد هزینه: 1443000000 ريال

مدت اجرای کار: - ماه

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز

دستگاه نظارت: -

مناقصه گذار: : -

آدرس و شماره تلفن کارفرما: کرج، بلوار دانش آموز، نرسیده به میدان مادر، جنب نمایشگاه قائم، ساختمان قائم، طبقه ششم

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری