گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

مهلت تحویل اسناد: 92/12/20

محل طرح: استان آذربایجان غربی

مبلغ تضمین: 38480000 ريال

موضوع مناقصه: عملیات تکمیلی آبیاری بارانی اراضی کم فشار ایستگاههای پمپاژ مزارع 622، 623، 624، 626

شرح مختصر کار:

عملیات مرتبط با ایستگاههای پمپاژ

تاسیسات برقی

تاسیسات هیدرومکانیکال

نصب جرثقیل

خاکبرداری و ...

محل اجرای کار: استان آذربایجان غربی، ارومیه

مبلغ برآورد هزینه: 10652278435 ريال

مدت اجرای کار: 12 ماه

کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پویاب

مناقصه گذار: : سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری