گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

نوع فراخوان: مناقصه

مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/20

برآورد هزینه2150000000 ریال

استان: قم

 موضوع: خرید 9800 متر لوله پلی اتیلن 10 بار PE100 آبفا قم به شرح ذیل:

خرید 6200 متر لوله پلی اتیلن به قطر 110 میلیمتر

خرید 2800 متر لوله پلی اتیلن به قطر 160 میلیمتر

خرید 800 متر لوله پلی اتیلن به قطر 200 میلیمتر

زمینه فعالیت: تامین کالا، تولید کننده

محل طرح: قم، قم

نوع برگزاری: دو مرحله ای 

نام روزنامه درج آگهی: جام جم

تاریخ انشار آگهی در روزنامه: 1392/10/28

زمان بازگشايی پاکات: 1392/11/21

آخرین مهلت ارائه پيشنهاد: 1392/11/20

زمان اعتبار پيشنهاد: 1392/12/20

مناقصه گزار: شرکت آبفا قم

محل دریافت اسناد: قم، انتهای بلوار امین

تلفکس:2856463-0253

 خرید 9800 متر لوله پلی اتیلن 10 بار PE100 آبفا قم دانلود اسناد مناقصه

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری