آخرین مطالب

گروه تلگرام آبیاری تحت فشار

صفحه 3 و 4 گزارش فنی آبیاری موضعی

 

 

2-2-11- نتايج محاسبه و تعيين پارامترهاي طرح

  نتايج محاسبه و تعيين پارامترهاي طرح با توجه به ضوابط و معيارهاي فني به شرح جدول شماره (4) ارائه شده است. نكات قابل توجه در اين جدول به شرح زير است:

·      با توجه به نوع و فواصل كشت، براي  هر رديف درختان دو رديف لوله لترال (آرايش مستقيم دو رديفه) و بر روي لوله لترال قطره‌چكانهاي ميكروفلاپر 8  ليتر در ساعت با فواصل 1 متر در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب با توجه به فاصله رديف درختان (5 متر) براي هر درخت 10 قطره‌چكان منظور شده است. 

·      بر اساس محاسبات انجام شده طبق جدول شماره 3 كل اراضي را مي‌توان در 12 نوبت آبياري نمود ولي به منظور سهولت بهره‌برداري كل اراضي به قسمت تقسيم شده است به طوریکه مانیفولدهای M1 و M2 و M3 با هم در یک شیفت و بقیه مانیفولدها هر کدام به طور جداگانه در یک شیفت آبیاری     می شوند. بر اين اساس برنامه آبياري مانيفولدها به شرح جدول زير ارائه شده است.

جدول شماره (3): برنامه ‌ريزي آبياري براي رشد نهايي - آبياري موضعي  آقاي داريوش وثوقی

ششم

پنجم

چهارم

سوم

دوم

اول

روز و نوبت آبیاری

شیفت 2

شیفت 1

شیفت 2

شیفت 1

شیفت 2

شیفت 1

شیفت 2

شیفت 1

استراحت

استراحت

استراحت

9

9

9

9

9

9

9

مدت آبیاری (ساعت)

استراحت

استراحت

استراحت

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M1,M2,M3

نام مانیفلد

استراحت

استراحت

استراحت

0.352

0.368

0.425

0.455

0.355

0.345

0.470

مساحت قطعه (هکتار)

استراحت

استراحت

استراحت

1.86

2.15

2.64

2.63

2.07

2.08

2.70

دبی سیستم (lps)

 

آقاي داريوش وثوقی

جدول شماره (4) : محاسبه پارامترهاي طراحي‌ - طرح آبياري موضعي - 

 

توضيحات

گردو

واحد

شــرح پارامتــر

نوع

رديف

 
 

Sr

5

m

فاصله رديف درختان

گياه

1

 

Sp

7.5

m

فاصله درختان روي رديف 

2

 

Etc

5.66

mm/day

حداكثر تبخيرو‌تعرق روزانه گياه

3

 

r

2.2

m

حداكثر شعاع سايه انداز

4

 

Ps

40.5

%

حداكثر سطح سايه انداز درخت

5

 

Tr = Etc * [Ps + 0.15 (1-Ps)]

2.8

mm/day

حداكثر تعرق روزانه گياه (مرداد ماه)

6

 

AW

170

mm/m

ظرفيت ذخيره آب در خاك

خاك

7

 

Z

1.5

m

عمق موثر توسعه ريشه گياه

8

 

MAD

50

%

درصد تخليه مجازرطوبت خاك

9

 

 

ميكروفلاپر

 

نوع گسيلنده

گسيلنده

10

 

Qa

8

lit/hr

دبي متوسط كاركرد

11

 

Pa

10-40

m

فشار متوسط كاركرد

12

 

ne

10

عدد

تعداد گسيلنده براي هر درخت

13

 

 

خطي دو رديفه

آرايش لترالها

14

 

Se

1.0

m

فاصله گسيلنده

15

 

Pw

30.7

%

برآورد درصد سطح خيس خوردگي

16

 

Ix = Aw * Z * MAD * Pw

39.1

mm

حداكثر عمق آب آبياري

سيستم آبياري

17

 

Fx

14.0

day

حداكثر دور آبياري

18

 

F

6.0

day

دور آبياري طراحي

19

 

In = F * Tr

16.8

mm

نياز خالص آبياري (براي‌هر‌دور)

20

 

Ea=Eu.Et

90.0

%

راندمان کاربرد آبياري

21

 

Eci

0.97

ds/m

شوری آب آبياری

22

 

Ecs

8.0

ds/m

شوری خاک با 10 درصد کاهش محصول

23

 

LR

0.06

 

نيازآبشوئی

24

 

Ea

90.0

%

راندمان کل آبياری

25

 

Ig = In / Ea

18.7

mm

نياز‌ناخالص آبياري (براي‌هر‌دور)

26

 

V = Ig * Sp * Sr

699.7

lit

حجم‌ناخالص آبياري (براي‌هر‌دور)

27

 

t = V / q

8.75

hr

مدت آبياري

28

 

t

9.0

hr

مدت آبياري پيشنهادي

29

 

T

18.0

hr

حداکثر ساعات آبياري در يک شبانه روز

30

 

N = ( F * T ) / t

12.0

نوبت

حداكثر تعداد نوبت آبياري در هر دور

31

 

 

7.0

قطعه

تعداد قطعات آبياری انتخاب شده

32

 

 

3.0

hec

مساحت خالص اراضی طرح

33

 

بر اساس نقشه پلان شبکه

0.471

hec

حداکثر مساحت قطعات

34

 

 

0.8

lps/hec

هيدرومدول متوسط آبياری

35

 

 

2.8

Lps

حداکثر دبی قطعات

38

 

 

2.0

Lps

دبی موجود

39

 

دبي موجود كافي ميباشد.

مقايسه دبی موجود و دبی مورد نياز

40

 
             

 

2-3- طرح آرايش شبكه آبياري تحت فشار

  در شبكه‌هاي آبياري تحت فشار، انواع خطوط لوله بر حسب موقعيت و نقشي كه به عهده دارند، موارد استفاده قرار مي‌گيرد. نحوه آرايش و قرارگيري و ارتباط انواع خطوط لوله تأثير زيادي در هزينه‌هاي تمام شده طرح و مسائل بهره‌برداري و نگهداري دارد. به طور كلي عوامل مؤثر در اين زمينه‌ها عبارتند از: حداقل تراكم خطوط لوله، حداقل هزينه‌هاي اجرائي، توپوگرافي اراضي، شكل هندسي، بهره‌برداري و نگهداري، پارامترهاي طراحي و تجربه كارشناسي طراح و . . . مي‌باشد.

  پلان عمومي آرايش شبكه خطوط لوله با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن حداكثر طول مجاز لترالها و مانيفولدها، در نقشه اجرايي طرح ارائه شده است.

  مشخصات عمومي و نحوه ارتباط انواع خطوط لوله مورد استفاده در روشهاي آبياري موضعي به طور خلاصه به شرح زير است:

2-3-1- لوله‌هاي آبده يا لترال  

  اين لوله‌ها در كنار رديف درختان (موازي خطوط تراز) قرار گرفته و وظيفه آنها تأمين آب مورد نياز گسيلنده‌ها مي‌باشد. جنس اين لوله‌ها اغلب پلي‌اتيلن با چگالي كم ( LD ) و قطر آنها عمدتاً 16 ميليمتر است. در روشهاي آبياري موضعي كه از گسيلنده‌هاي با دبي زياد (مانند بابلر) استفاده مي‌شود قطر لوله آبده بيشتر از 16 ميليمتر انتخاب مي‌شود.  

  تعداد و فاصله نصب گسلنده ها بر روي لوله لترال و نيز نحوه قرارگيري لوله‌هاي لترال در كنار رديف درختان به شكلها (آرايشهاي)  مختلفي امكان پذير مي‌باشد. انتخاب نوع آرايش مناسب بستگي به پارامترهايي از جمله فواصل درختان، بافت خاك، نوع و دبي قطره‌چكان انتخابي طرح و . . . داشته و تجربه طراح نيز تا حدود زيادي در انتخاب آرايش مناسب موثر مي‌باشد.

2-3-2- لوله‌هاي رابط يا مانيفولد

  وظيفه اين لوله‌ها ارتباط لوله‌هاي آبده و تشكيل يك واحدآبياري است. بدين ترتيب مجموعه يك مانيفولد و لترالهاي تحت پوشش آن، كوچكترين واحد آبياري را تشكيل مي‌دهند. بطور كلي معيار طراحي اين واحد آبياري بر اساس حداكثر تغييرات دبي معادل 10 درصد دبي متوسط گسيلنده مي‌باشد. اين تغييرات مجاز دبي به با توجه به رابطه دبي- فشار گسيلنده مورد نظر، به تغييرات مجاز فشار تبديل شده و براي طراحي واحد آبياري مورد استفاده قرار مي‌گيرد.ازآنجا كه قطره‌چكانهاي ميكروفلاپر نسبت به تغييرات فشار حساس نيستند دراين مورد انعطاف بيشتري وجود داشته و طراحي شبكه آبياري با اطمينان بيشتر و ضريب يكنواختي مناسبي انجام ميشود. لوله‌هاي رابط عموماًاز جنس پلي‌اتيلن با چگالي زياد ( HD) مي‌باشند.

در این طرح با توجه به شیب زیاد زمین در ابتدای مانیفولدهای M5 وM6وM7 (جایی که فشار انتهای مانیفولداز 35 متر تجاوز کرد) از فشار شکن  استفاده می کنیم.

2-3-3- لوله‌هاي فرعي

  لوله‌هاي فرعي وظيفه ارتباط مانيفولد‌ها و اتصال آنها به خط لوله اصلي را بعهده دارند. در اين لوله‌ها رعايت حداكثر سرعت مجاز و پرهيز از تغييرات زياد سرعت از جمله معيارهاي مهم طراحي مي‌باشد. جنس اين لوله‌ها پلي‌اتيلن با چگالي زياد( HD) است. در اين طرح خط لوله فرعي وجود ندارد.

2-3-4- لوله اصلي

                لوله اصلي از محل ايستگاه پمپاژ و تجهيزات تصفيه تا اولين انشعاب آن به لوله‌هاي فرعي ادامه دارد و در واقع وظيفه آن انتقال آب تا اولين محل توزيع مي‌باشد. اين لوله‌ها نيز از جنس پلي‌اتيلن با چگالي زياد( HD )  است.       

2-3-5- نتايج محاسبه و طراحي شبكه خطوط لوله

  براي محاسبه افت‌بار در شبكه خطوط لوله تحت فشار عمدتاً از رابطه هيزن ويليامز و براي محاسبه سرعت از معادله پيوستگي استفاده شده است:

Hf = 1.22*1010*(Q/C)1.852*D-4.87*L*f 

Hf = افت اصطكاك(m)

Q = دبي عبوري از لوله‌ها(l/s)

C = ضريب افت هيزن ويليامز

D = قطر داخلي لوله (mm)

L = طول لوله(m)

f = ضريب تصحيح افت براي لوله‌هاي با دبي متغير.

                Q = A*V

Q = دبي عبوري از لوله ( m3/s )

A = سطح مقطع عبوري جريان( m2 )

V = سرعت جريان آب ( m/s )

                نتايج طراحي شبكه خطوط لوله طرح با استفاده از روابط فوق و در نظر گرفتن ضوابط و معيارهاي فني مورد نظر به شرح جداول شماره (5) و (6) و (7)ارائه شده است. 

جدول شماره (5) : طراحي  لـولـه‌هاي  لترال - آبياري موضعي  آقاي داريوش وثوقی

M

Se (m)

Pe (m)

qe (l/hr)

L (m)

Ne

Q (l/s)

f

Hf (m)

D (mm)

d (mm)

V (m/s)

D EL

Pin (m)

M1

 

1

10

8

43

44

0.10

0.36

1.5

16

12

0.6

0.0

11.1

M2

1

10

8

31

32

0.07

0.36

0.6

16

12

0.5

0.5

10.7

M3

1

10

8

16

17

0.04

0.36

0.1

16

12

0.2

-1.2

9.5

M4-1

1

10

8

29

30

0.07

0.36

0.5

16

12

0.4

-2.0

9.4

M4-2

1

10

8

57.5

59

0.13

0.36

3.4

16

12

0.8

-0.5

12.3

M5

1

10

8

45.5

47

0.10

0.36

1.8

16

12

0.7

0.0

11.3

M6-1

1

10

8

47

48

0.11

0.36

1.9

16

12

0.7

-3.5

9.7

M6-2

1

10

8

57

58

0.13

0.36

3.3

16

12

0.8

2.2

13.6

M7

1

10

8

60.5

62

0.14

0.36

3.9

16

12

0.9

-1.5

12.2

M8

1

10

8

28

29

0.06

0.36

0.5

16

12

0.4

-10

5.3

M9

1

10

8

56.5

58

0.13

0.36

3.2

16

12

0.8

-6

9.4

 جدول شماره (6) : طراحي خطوط لوله اصلی و فرعی - آبياري موضعي  آقاي داريوش وثوقی

 

شار شکن

فشار تامين شده در انتها 

فشار مورد نياز در انتها

فشار مورد نياز در ابتدا

فشار تامين شده در ابتدا

افت فشار

سرعت

قطر  داخلي

قطر

دبي

ارتفاع

لوله جدا شده

طول قطعه

كيلومتر

نام لوله

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m)

(m/s)

(mm)

mm

(l/s)

(m)

(m)

(m)

 

 

 

 

15.7

 

 

 

 

 

118.0

 

 

0.0

P1

 

39.9

26.8

0.0

13.1

0.6

1.0

57.0

63

2.64

120.0

P1-1

25.5

25.5

 

26.8

20.7

10.7

16.8

1.3

1.0

57.0

63

2.63

115.0

M2

31.0

56.5

 

43.2

27.7

0.0

15.5

1.3

1.0

57.0

63

2.63

115.0

P1-2

56.5

 

19.8

14.7

10.5

15.6

1.2

0.8

57.0

63

2.08

115.0

M3

20.2

76.7

 

26.1

20.4

10.4

16.1

2.0

0.8

57.0

63

2.08

112.5

M4

58.3

135.0

*

41.3

23.2

11.3

29.4

2.7

0.8

57.0

63

2.07

96.5

M5

45.5

180.5

 

 

 

 

13.1

 

 

 

 

 

119.5

 

 

0.0

P1-1

*

35.9

21.3

12.2

26.8

3.3

1.6

45.2

50

2.64

102.5

M7

46.0

46.0

 

 

 

 

15.5

 

 

 

 

 

115.5

 

 

0.0

P1-2

*

45.8

28.6

10.5

27.7

2.3

1.6

45.2

50

2.63

101.0

M6

32.0

32.0

 

 

 

 

15.7

 

 

 

 

 

118.0

 

 

0.0

P2

 

24.4

24.3

11.1

11.2

0.5

0.8

57.0

63

2.15

122.0

M1

32.0

32.0

 

30.5

19.0

10.5

22.0

1.7

0.8

57.0

63

2.15

109.5

M8

76.0

108.0

 

30.2

16.0

12.1

26.3

2.6

0.7

57.0

63

1.86

102.5

M9

106.3

214.3

 * با توجه به افزايش فشار بر اثر شيب زمين، در ابتداي مانيفولدهاي M5,M6,M7   از فشار شكن استفاده شده است.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

برنامه طراحی آبیاری
نرم افزار طراحی آبیاری قطره ای و بارانی برای باغ و مزرعه
 • صفحه 1 و 2 گزارش فنی آبیاری موضعی

  پيشگفتار محدويت منابع آبي موجود، كمبود نزولات جوي، پايين بودن راندمان آبياري در روشهاي آبياري سنتي، از يك طرف و نياز روز افزون به مواد غذايي و وجود عرصه­هاي وسيع توسعه كشت آبي، از طرف ديگر، توسعه كاربرد روشهاي آبياري تحت فشار به عنوان يكي از موثرتري

 • صفحه 3 و 4 گزارش فنی آبیاری موضعی

      2-2-11- نتايج محاسبه و تعيين پارامترهاي طرح   نتايج محاسبه و تعيين پارامترهاي طرح با توجه به ضوابط و معيارهاي فني به شرح جدول شماره (4) ارائه شده است. نكات قابل توجه در اين جدول به شرح زير است: ·      با توجه به نوع و فواصل كشت، براي  هر رديف

 • تغییر در شیوه آبیاری ضرورتی برای بالابردن راندمان آبیاری

  تغییر در شیوه آبیاری ضرورتی برای بالابردن راندمان آبیاری کارشناس مسئول اصلاح و تغذیه باغات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تغییر در شیوه آبیاری برای بالابردن راندمان آبیاری و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی ضروری است.

 • ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری

  موضوع: ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقشه هم‌بازده آبیاری تالیف  : فرحناز سهراب و فریبرز عباسی چکیده: اهمیت جمع آوری اطلاعات و انجام مطالعات برای تخمین بازده سامانه های آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها در کشور کاملا واضح و ضروری می باشد. استفاده

 • آبیاری تیپ - سیستم آبیاری تیپ

  آبیاری با نوار تیپ یکی از روش های آبیاری موضعی است که در دو دهه ی اخیر در کشور های پیشرفته صنعتی برای واحد های زراعی مورد استفاده قرار گرفته است. تنها تفاوت این روش با آبیاری قطره ای کاربرد های نوار تیپ به جای لوله آبده بوده و در واقع این سیستم شامل

 • آبیاری - کاربرد لوله های پلی اتیلن دوجداره گاروگیت آبیاری و زهکشی

  لوله های hdpe تولید شده با استحکام بالا ضد ضربه در مقابل خسارت و آسیب  و ضد حرارت برای حفظ آبی زلال برای سیستم های لوله کشی مدرن فاضلابی در عرصه دریاها خروجی ها و ورودی ها و لوله های آتش نشانی _ این اطمینان را میدهیم از خرید شما برای لوله های پلی اتی

 • آبیاری باغ - قیمت تایمر آبیاری باغچه

  زمانی که شما فراموش کرده اید که شیر آب را باز کنید یا ببندید یا زمان این کار را ندارید سیستم آبیاری قطره ای تایمر دار این مشکل را رفع میکند تایمر دار باعث روشن شدن و خاموش شدن دستگاه آبیاری قطره ای شما خواهد شد بنابراین گیاهان آبیاری به موقع ای خواهن

 • آبیاری ورسک - سیستم آبیاری ورسک

  میکرو آبیاری شامل طیف گسترده ای از دستگاههای کاربردی کم فشار آب میباشد که شامل سر های میکرو اسپری و میکرو اسکنر هایی است که آب را چندین فوت پخش میکند که این دستگاه ها را دستگاه آبیاری مینامند زیرا آب بصورت عمده به گیاهان و مناطق کوچک عرضه میشود با تو

 • آبیاری نوین - سامانه آبیاری نوین تحت فشار

  در این روش آب با سرعتی مساوی و یا کمتر از نفود پذیری خاک بصورت قطرات باران بر سطح زمین پخش میشود تا خاک بتواند نفوذ پیدا کند اگر شدت بارش بیش ارز نفوذ آب باش د در سطح مزارع روان آب ایجاد شده و راندمان آبیاری کاهش خواهد یافت آبیاری بارانی به چند دسته

 • آبیاری ثقلی - روش آبیاری ثقلی

  آبیاری ثقلی روش آبیاری جدید است که در آن به جای تامین فشار با پمپ انرژی لازم از اختلاف ارتفاع سطح آب  در ابتدا و انتهای مزرعه بدست می آید مقدار کلی انرژی مورد نیاز این سیستم ها بین 1 تا 3 متر ارتفاع آب است که با قرار دادن یک مخزن با حجم مناسب روی یک

 • آبیاری نواری - آبیاری تیپ (نواری)

  آبیاری تیپ جزء سیستم آبیاری تحت فشار محسوب میشود که برای کارکرد و آبدهی مناسب و یکنواخت لوله های تیپ به فشار 0/5 تا 2 اتمسفر نیاز دارد است این فشار توسط ایستگاه پمپاژ تامین میشود  . نوار های آبیاری تیپ دارای قطره چکان هایی در درون خود هستند که فواصل

 • آبیاری تراوا - قیمت لوله آبیاری تراوا

  آبیاری قطره ای متخلخل : ابزاری است برای کشاورزی در مناطق خشک بکار میرود زیرا این روش نه تنها تلفات تبخیری سطحی آب بلکه تلفات نفوذ عمقی آب را نیز کاهش میدهد با این روش آب با مقدار مورد نیاز به منطقه ریشه اعمال میشود با این حال مردم تمایلی به اتخاذ روش

 • آبیاری بابلر - سیستم آبیاری بابلر

  در آبیاری بابلر آب بر سطح خاک بصورت جریان کم میرسد که بطور معمول از لوله هایی به قطر 1 میلی متر تا 13 میلی متر حرکت میکند، از آنجا که نرخ مصرف آب بطور کلی بیش از میزان نفوذ خاک است برای کنترل توزیع آب بر روی زمین به حوضچه های کوچک آب لازم است. اگرچه

 • آبیاری غرقابی - آبیاری غرقابی چیست؟

  آبیاری غرقابی یک روش باستانی آبیاری  است که توسط نیروی انسانی به به عنوان کشت محصولات زراعی آغاز شد و هنوز هم یکی از معمول ترین روش های آبیاری است که امروزه استفاده میشود .آب توسط لوله به حوزه تحویل داده میشود و به سهولت در سراسر زمین جریان میابد اگر

 • آبیاری تشتکی - آبیاری تشتکی چیست؟

  آبیاری دختان به روش تشتکی چگونه گیاهان را آبیاری کنیم که بازدهی و نتیجه  بهتری از کارمان داشته باشیم ؟ توجه به ریشه گیاه بسیار حائز اهمیت است زیرا ریشه آب و مواد مغزی را از خاک جذب میکند و همچنین  آبرسانی به گل و برگ گیاه را انجام میدهد و سلامت گیاه