تبخیر و تعرق سهم مهمی در هدر رفت آب به ویژه در مناطق کویر مرکزی ایران دارد. لایسیمتر وسیله ایست برای اندازه گیری مقدار تبخیر-تعرق (بیشتر به کمک روش محاسبه وزنی چونکه دقیق تر است) که به شما در درک بهتر تعادل آب کمک میکند و در لایسیمترهای مدرن امکان ذخيره سازي و پردازش داده ها توسط کامپيوتر در نظر گرفته شده است. لایسیمتر مخزنی بزرگ پر شده از خاک که اغلب از جنس فولاد است و با حجم حداقل یک متر مکعب که برای رویش گیاه و توسعه ریشه ها در زمان آبیاری مانعی ایجاد نکند. لایسمتر را نباید در حاشیه های مزرعه نصب کرد. در مخزن لایسمیتر را از همان خاکی پر میکنند که در مزرعه است و دقیقا همان گیاهی کشت میشود که در مزرعه (اطراف لایسیمتر) کاشته شده و این مخزن باید روزانه وزن شود.

در زیر مخزن بزرگ لوله های زهکش نصب میشوند که آب خارج شده از کف مخزن بعد از آبیاری را برای اندازه گیری به محفظه ای دیگر انتقال میدهد. محفظه دوم باید به اندازه ای بزرگ باشد که بتواند کل آب جمع آوری شده از مخزن کشت لایسیمتر را در خود ذخیره کند. برای دقت بیشتر میتوان سنسورهایی نیز در اطراف این دستگاه نصب کنیم مثل مخزن اندازه گیری میزان بارندگی، حسگر های میزان وزش باد و رطوبت و...

به کمک پارامتر ها و اطلاعات به دست آمده از دستگاه لایسیمتر میتوانید نیاز آبی گیاهان زیر کشت در آن منطقه را مشخص کنید. برآورد نیاز آبی یکی از مهم‌ترین مراحل طراحی سیستم‌های آبیاری است. جهت پیش بینی دقیق اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم آبیاری مدت زمان جمع آوری داده ها از لایسیمتر باید لااقل یک سال و تعداد لایسیمتر ها حداقل دو دستگاه باشد.

 

پرومتر چیست و چه کمکی به آبیاری میکند؟
دستگاه اندازی گیری هدایت و مقاومت روزنه پرومتر وسیله ایست برای اندازه گیزی مقاومت روزنه های برگ. مقاومت روزنه های برگ در مقابل پخش بخار آب از برگ به خارج آن یکی از پارامترهای مهم برای تعیین زمان آبیاری است. مقاومت بالای روزنه ها نشانگر این است که وقت آبیاری شده. بسته شدن روزنه ها باعث جلوگیری از خروج آب از گیاه می شود. این دستگاه به جز کمک به انتخا