گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش دوم

تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. GrattanUC Davis - Gene MiyaoYolo County

انتشار: دانشگاه کالیفرنیا

ترجمه: Abyar.org

نتایج و بحث

بذور گوجه فرنگی پس از 5 الی 6 روز از اولین آبیاری شروع به جوانه زنی می کنند . اولین شمارش تعداد جوانه ها در تاریخ 12 خردادماه، 7 روز پس از اولین آبیاری صورت گرفت. یک قطعه 3 متری از وسط قطعات که به طول 10 متر می باشند انتخاب گردیده و تمام تعداد جوانه های موجود در این 10 متر شمارش گردید. با توجه به کاشت حدود 33 بذر در هر متر، در 3 متر انتخابی حدود 100 بذر کاشته شده است. شمارش های بعدی در تاریخ های 15، 19 و 23 خرداد انجام گردید.

جدول شماره 1 متوسط تعداد بذر جوانه زده برای هر یک از 27 تیمار را در 23 خرداد نشان می دهد. داده ها نشان می دهد که دانه هایی که در عمق 6.5 سانتی متری قرار داده شده اند بدون در نظر گرفتن مقدار آبیاری و عمق کارگذاری نوارهای آبیاری بسیار کم جوانه زده اند. به نظر می رسد حتی در شرایط رطوبتی مطلوب عمق 6.5 سانتی متری جهت قرار دادن بذر در خاک بسیار زیاد است.

در برنامه آبیاری کم (ETo 0.25) و عمق نصب لوله در 15 سانتی متری افزایش معنی داری (در سطح 2 درصد) در جوانه زنی دانه ها در عمق 4 سانتی متر ( 54 جوانه در 3 متر) نسبت به عمق 1.5 سانتی متر (37 جوانه در 3 متر) مشاهده می گردد. با افزایش میزان آبیاری به میزان ETo 0.5 یا ETo0.75 این تفاوت در میزان جوانه زنی بذور  کاشته شده در اعماق 4 و 1.5 سانتی متر مشاهده نمی گردد. این نشان می دهد که افزایش میزان آبیاری می تواند پوششی باشد بر عمق نصب لوله و عمق کاشت بذر. بنابر این بهترین راهکار این خواهد بود که مقدار آبیاری روزانه بر اساس ETo 0.5 که کمتر است صورت پذیرد.

نمودار جوانه زنی بذر گوجه فرنگی در آبیاری قطره ای زیر سطحی

نمودار تعداد بذر جوانه زده در روزهای بعد از اولین آبیاری قطره ای زیرسطحی در طول 3 متر یا 10 فوت (از 100 بذر کاشته شده)

برای ETo 0.5 و عمق نصب نوار آبیاری 23 سانتی متر

جدول میانگین تعداد دانه گوجه فرنگی جوانه زده در آبیاری قطره ای زیرسطحی

جدول میانگین تعداد بذر جوانه زده از 100 بذر کاشته شده در 3 متر(18 فوت) 18 روز بعد از اولین آبیاری

جدول شماره 1 و  محاسبات تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) نشان می دهد که با افزایش عمق نصب لوله از 23 به 30 سانتی متر وقتی عمق کاشت بذر 1.5 سانتی متر است، به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. این مسئله در همه تیمارهای آبیاری صادق است که نشان می دهد با قرار دادن نوار آبیاری قطره ای زیرسطحی در عمق 30 سانتی متری در سطح خاک و نزدیک سطح رطوبت کافی جهت جوانه زنی بذر تامین نمی گردد. در خاک هایی با دانه بندی درشت تر این اثر ممکن است شدیدتر نیز باشد.

جدول شماره 1 و محاسبات ANOVA نشان می دهد که با عمق نصب نوار آبیاری در 30 سانتی، عمق کاشت بذر در 4 سانتی نتایج جوانه زنی بهتر از عمق کاشت بذر در 1.5 سانتی می باشد. البته این مسئله تعجب آور نیست زیرا در این عمق نسبت به عمق 1.5 سانتی متری شرایط برای حفظ رطوبت خاک و ثبات وضعیت مطلوب تر است. اگر ترکیبی از عمق نصب نوار در 30 سانتی و عمق کاشت بذر در 1.5 سانتی متری استفاده گردد، برای این نوع خاک افزایش مقدار آبیاری روزانه می تواند در افزایش جوانه زنی موثر باشد، که البته این مسئله منجر به افزایش نفوذ عمقی خواهد گردید.

عمق کاشت بذر تاثیر بسیاری در میزان جوانه زنی دارد. شکل 1 یک رابطه معمولی بین تعداد جوانه  و مدت زمان پس از اولین آبیاری را نشان می دهد. در عمق 1.5 سانتی متر پس از 7 روز از اولین آبیاری جوانه ها زود تر ظاهر شده اند. پس از 10 روز از اولین آبیاری مقدار بذور سبز شده در عمق 1.5 و 4 سانتی متری خیلی تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند.

خلاصه

نتایج حاصل از این آزمایش نشان می دهد که با استفاده از آبیاری زیر سطحی در خام لوم رسی در محصول گوجه فرنگی می توان محصول قابل قبولی برداشت نمود. عمق قرار دادن 6.5 سانتی متر برای بذر گوجه فرنگی بسیار زیاد است و مقدار جوانه زنی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

این پژوهش نشان می دهد که مقدار آبیاری روزانه در طول دوره جوانه زنی با ETo 0.5 یا بیشتر پس از آبیاری اولیه که سطح خاک را مرطوب کند بهترین نتیجه را خواهد داشت. عمق نصب لوله های آبیاری قطره ای در 15 و 23 سانتی متر نسبت به عمق 30 سانتی متری بیشترین تعداد جوانه زنی را خواهد داشت. 

بخش اول 

دیدگاه‌ها   

0 #1 رضا کیوان 1395-03-08 19:07
باسلام تشکر ازمطالب.اموزنده شما لطفا در مورد کشت زیر سطحی یونجه مطلب بگذارید و براورد هزینه در هکتار چند می شود قیمت ها را اعلام فرمایید تشکر
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری