گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري قطره ای اجرا شده در شهرستان اراك - بخش دوم

نتايج و بحث

در جدول هاي (7) ، (8) ، (9) پارامترهاي ارزيابي محاسبه شده براي سيستمهاي مورد آزمايش آورده شده است .

 جدول (7)- خلاصه پارامترهاي ارزيابي سيستم هاي آزمايشي آبياري قطره‌اي

كد سيستم

متوسط

 دبي

 قطره‌چكان ها

 

ميانگين مساحت خيس شده

(%)

حجم

 آب

 كاربردي

lit

نياز

آبي درپيك مصرف

lit

ضريب تصحيح دبي

DCF

 

ضريب تغييرات ساخت (%)

CV

 

فاكتور كاهش راندمان (%)

ERF

 

EG1

6

1/12

240

3/332

91/0

18

93

EG2

99/3

1/6

28/287

59/456

82/0

43

76

AG1

21/4

36/6

101

43/201

03/1

13

94

AG2

57/3

25/25

76/599

84/294

16/1

11

86

SG1

54/2

38/14

44/91

74

04/1

8

97

SG2

89/4

01/6

7/146

16/45

98/0

24

98

جدول (8)- تغييرات فشار در سيستم هاي آزمايشي آبياري قطره‌اي

كد سيستم

اختلاف فشار

 درصافي ها

(متر)

ميانگين حداقل فشار مانيفلدها

(متر)

تغييرات فشار

 در مانيفلدها

(%)

ميانگين فشار در

لوله هاي جانبي

(متر)

تغييرات فشار در

لوله هاي جانبي

(%)

EG1

23/2

39/15

26/20

93/17

7/10

EG2

42/2

72/4

65/55

93/10

84/27

AG1

7/2

84/10

2/20

08/10

13/9

AG2

5/3

11/11

95/42

47/9

1/28

SG1

4/1

86/5

76/28

43/6

07/10

SG2

8/0

91/12

7/6

57/9

4/67

جدول (9) – ادامه جدول (8)

كد سيستم

(%)DU

(%)CU

(%)EUt

(%)EUs

(%)PELQ t

(%)PELQ s

(%)AELQ

EG1

78

86

70

65

63

58

65

EG2

57

67

44

33

40

30

33

AG1

83

90

75

70

67

63

70

AG2

86

92

81

70

73

63

63

SG1

92

95

86

83

77

75

75

SG2

69

80

58

57

52

51

51

حداكثر

92

95

86

83

77

75

75

حداقل

57

67

44

33

40

30

33

ميانگين

78

85

70

63

62

57

59

ميانگين سطح خيس شده در سيستم هاي مورد ارزيابي بسيار پائين تر از مقادير توصيه شده براي مناطق خشك و نيمه خشك (66% › PW › 33% ) بوده و از 01/6 % در سيستم SG2 تا 25/25% در سيستم AG2 متغير بوده است . توصيه مي شود براي افزايش سطح خيس شده در سيستم EG1 ، هم تعداد و فاصله قطره چكان ها روي لوله افزايش پيدا كند و هم دور آبياري از 5 روز فعلي به دو روز كاهش پيدا كند .

در سيستم EG2 ، از طريق افزايش زمان آبياري و كاهش دور آبياري از 3 به 2 روز و همچنين چون افزايش قطره چكانها با توجه به سن درختان منطقي نيست ، بهتر است حلقه لوله مربوط به قطره چكان از تنه درخت فاصله داده شود . در سيستم AG1 ، ضمن افزايش تعداد قطره چكان ها به حداقل 4 عدد ، قطر حلقه قطره چكان پيرامون درختان افزايش پيدا كند . در سيستم AG2 ، مي توان با افزايش فاصله قطره چكان ها ، در سيستم SG1 با تنظيم دور آبياري و در سيستم SG2 با افزايش فاصله قطره چكان ها از 30 به 60 سانتي متر سطح خيس شده را افزايش داد .

تغييرات فشار در مانيفلدها در سيستم هاي EG1 ، AG1 ، SG2 در حد تغييرات مجاز ، در سيستم SG1 نزديك به آن و در سيستم هاي EG2 و AG2 بيشتر از حد مجاز بوده است . اين مقدار در سيستم EG2 ، 65/55% بوده كه به دليل نصب لوله هاي مانيفلد در طول شيب ، تغييرات فشار در ابتدا و انتهاي مانيفلد زياد و همچنين در بعضي از قسمت ها تغييرات فشار در لوله هاي جانبي زياد بوده و 84/27% اندازه‌گيري شده است . تغييرات فشار در سيستم AG2 ، 95/42% اندازه‌گيري شد و همچنين تغييرات فشار در لوله هاي جانبي 1/28% بوده كه نشانگر آن است كه هم در لوله هاي مانيفلد و هم در لوله هاي جانبي توزيع فشار بسيار متغير است. اولين اقدام در اين سيستم تنظيم شيرفلكه مانيفلدها است به طوري كه تغييرات فشار در لوله ها متعادل گردد .

در سيستم هاي EG1 ، EG2 ، AG1 آبياري در حد نياز گياه انجام نشده ، ولي عمق آبياري به دليل اينكه نسبت به سطح خيس شده محاسبه شده ، بيشتر از كمبود رطوبت خاك به دست آمده است . اين مسئله نبايد اين توهم را ايجاد كند كه آبياري در حد كافي انجام شده است . توصيه مي شود در اين سيستم ها با كاهش دور آبياري ، ضمن كاهش عمق آبياري با افزايش دفعات آبياري حجم آبياري افزايش پيدا كند تا نياز آبي رفع شود . ادامه دارد...

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری