گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

دستورالعمل نگهداري و بهره برداري سيستم آبیاری بارانی :

بخش دوم: مديريت و برنامه آبياري 

اگر تمامي مراحل طراحي و اجرا بخوبي انجام ، ولي برنامه آبياري بخوبي تنظيم نگردد هر چند كه راندمان توزيع آب در طرح بالا باشد راندمان مصرف آب پائين خواهد بود . بدين صورت كه آب اضافي كه در سطح خاك پخش مي گردد از عمق توسعه ريشه خارج گرديده كه هم باعث شستشوي خاك مي شود وهم مصرف آب افزايش مي يابد . جهت برنامه نويسي صحيح زمان و دور آبياري لازم است كه بدانيم هرچه بافت خاك سنگين تر باشد ظرفيت نگهداري آب در آن بيشتر بوده و مي بايستي آبياري بيشتر و دور آبياري طولاني تر انجام پذيرد و بالعكس هرچه بافت خاك سبك تر باشد  مي بايست زمان آبياري كمتر و دور آبياري كوتاهتر گردد .

ليكن هر چقدر بتوانيم دور آبياري را  كوتاهتر و ساعت كاري سيستم را كاهش دهيم به طوريكه نياز آبي روزانه گياه را تأمين كنيم عملكرد بالا تري خواهيم داشت ولي چون اين كار عملي نيست مي بايستي سعي كرد دور آبياري را تا حد ممكن كاهش داد آزمايشات مزرعه اي مي تواند راهنماي خوبي جهت برنامه نويسي آبياري باشد بدين ترتيب كه پس از يك ساعت آبياري با ميزان بارش مشخص از لايه هاي خاك نمونه برداري گردد تا بتوان مشخص نمود كه ظرفيت نگهداري آب در خاك مزرعه را مشخص و بر اساس آن برنامه آبياري را تنظيم نمود .

اولين آب (خاك آب ) بدليل خشك بودن خاك ، بسته به ميزان خشكي خاك ( مدت زمان آيش بودن خاك و يا ميزان بارندگي زمستانه ) مي بايستي آبياري سنگين نمود و پس از آن دو يا سه نوبت آبياري سبك ولي با فاصله زماني كم انجام گردد تا محصول به خوبي سبز نمايد .

حتي المقدور زمانهايي كه شدت وزش باد زياد است آبياري را متوقف نماييد . سعي نماييد از آبپاش هاي در حال انتظار كمك بگيريد تا پس از توقف آبياري مدتي به خاك اطراف آبپاش مهلت دهيد تا آب در خاك نشست نمايد .

شير فلكه ها را به آرامي باز يا بسته نماييد تا در شبكه ايجاد ضربه قوچ نكنيد . هنگام روشن كردن پمپ هاي سانتريفوژ جهت افزايش عمر پمپ  و الكترو موتور ابتدا شير فلكه روي لوله رانش را ببنديد تا فشار بالا رفته و سپس به آرامي شيرفلكه را باز نماييد تا فشار شبكه با فشار پمپ برابر گردد سپس شيرفلكه را تا انتها باز نماييد . چنانچه فشار شبكه پائين تر از فشار طراحي شده (هد پمپ ) باشد ارتفاع اضافي تبديل به آبدهي شده و چون توان مصرفي پمپ با آبدهي رابطه مستقيم دارد به نيروي محركه فشار زياد وارد آورده و آن را به زودي مستهلك مي نمايد پس سعي نماييد فشار شبكه را در حد مطلوب نگاهداريد .

از كوتاه كردن پايه آبپاش (رايزر ) پرهيز كنيد چرا كه طول پايه آبپاش با آبدهي آبپاش رابطه داشته و چنانچه اين طول كاهش يابد توزيع آب از آبپاش غير يكنواخت خواهد شد . 

در اراضي كه داراي شيب زياد بوده و خطوط فرعي در امتداد شيب قرار دارند براي تخليه هوا و بهتر هوا گيري شدن خط فرعي فنر شير اتوماتيكي را كه در بلند ترين نقطه خط فرعي قرار دارد خارج كنيد.

 از زدن آبپاش و يا خارج كردن آن هنگامي كه فشار روي خط فرعي وجود دارد بپرهيزيد حتماً ا بتدا شيرفلكه سر خط را بسته و سپس اقدام به جابجايي آبپاش نماييد .

كاويتاسيون و ضربه قوچ

كاويتاسيون :

 هر گاه در حين جريان مايع در داخل چرخ يك پمپ ، فشار در نقطه اي از فشار تبخير مايع در درجه حرارت مربوطه كم شود حباب هاي بخاري به وجود مي آيد كه به همراه مايع به نقطه اي ديگر با فشار بالاتر حركت مي نمايد . اگر در محل جديد ، فشار مايع به اندازه ي كافي زياد باشد حباب هاي بخار در اين محل تقطير شده و در نتيجه ذراتي از مايع از مسير اصلي خود منحرف شده و با سرعت فوق العاده زياد به اطراف و از جمله پره ها برخورد مي نمايد كه سبب خرده شدن پره ها مي شود . اين پدپده براي پمپ بسيار خطرناك بوده ، لذا بايد از وجود چنين پديده اي در پمپ جلوگيري كرد صداي كاويتاسيون مشخص بوده و شبيه به برخورد گلوله هايي به يك سطح فلزي است . به هنگام ورود مايع به چرخ به علت افزايش سرعت ، فشار به طور موضعي پائين مي آيد . اگر در اين نقطه فشار مايع از فشار تبخير مايع عبوري از پمپ بيشتر باشد مايع در يك فاز باقي مانده و پدپده كاويتاسيون به وجود نخواهد آمد .

ضربه قوچ : 

هرگاه در مداري با خطوط لوله طولاني به عللي سرعت سيار به طور ناگهاني تغيير كند موج هاي فشاري در شبكه به وجود خواهد آمد اين موج ها مي توانند فشار چندين برابر فشار كار سيستم را توليد كنند و موجب به وجود آمدن تنش هاي بسيار زيادي در اجزاي مدار شده و در بدترين حالت قادر به تركاندن لوله ها ، پوسته پمپ و شكستن اتصالات گوناگون  مي گردد . وجود يك شير يك طرفه در لوله رانش بعد از پمپ سبب مي شود تا به مجرد برگشت جريان به طرف پمپ شير بسته شده و از كار توربيني پمپ جلوگيري به عمل آيد .  

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری