موضوع: برسی اثرات روش آبیاری قطره ای و آرایش کاشت بر کارایی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی در اردبیل

تالیف  : امین کانونی و بهرام دهدار (هر دو عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل)

چکیده: به منظور بررسی اثرات آرایش کاشت و مقدار آب در آبیاری قطره ای بر روی عملکرد سیب زمینی، آزمایشی به صورت طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی، در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل طی دو سال متوالی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار آرایش کاشت با سه سطح

(تیمار B1: یک ردیف کاشت روی هر پشته با فاصله 75 سانتی متر بین ردیف ها با یک نوار آبیاری قطره ای. تیمار B2: دو ردیف کاشت با فاصله 35 سانتی متر روی پشته و یک نوار آبیاری ما بین آنها، فاصله لوله ها یا شیارها 125 سانتی متر. تیمار B3: دو ردیف کاشت با فاصله 45 سانتی متر روی پشته و یک نوار آبیاری ما بین آنها، فاصله لوله ها یا شیارها 1501 سانتی متر) و تیمار آبیاری نیز شامل سه سطح ( 60،80 و 100 درصد تامین آب مورد نیاز گیاه) بودند. نتایج صفات مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SAS بصورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر آرایش کاشت، بیشترین عملکرد از تیمار آرایش کاشت B2 بدست آمد. که تفاوت ها معنی دار بود. تیمار B2 نسبت به دو آرایش کاشت دیگر، بیشترین کارایی مصرف آب آبیاری را دارا بوده و تفاوتهای معنی داری داشته است. بطور کلی کاهش سطح تامین آب آبیاری در زراعت سیب زمینی، باعث کاهش عملکرد غده میشود. ضمن اینکه برای کارآیی مصرف آب آبیاری نیز همین نتیجه بدست آمد. مصرف آب آبیاری به میزان حداکثر مقدار مورد نیاز گیاه سیب زمینی در آبیاری قطره ای، مناسبتر بوده است

واژه های کلیدی: آبیاری قطره ای، کارآیی مصرف آب، آرایش کاشت، سیب زمینی

فهرست مطالب:

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث

  • اثرات عوامل اصلی بر عملکرد کل محصول

          - اثر میزان آب آبیاری بر عملکرد کل غده

          - اثر آرایش کاشت بر عملکرد کل غده

          - اثر میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب

          - اثر آرایش کاشت بر کارآیی مصرف آب

  • اثرات عوامل اصلی بر کارآیی مصرف آب آبیاری

خلاصه و نتیجه گیری

 

منابع

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )