گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

موضوع: تاثیر خصوصیات هیدرولیکی سیستم آبیاری بارانی بر یکنواختی توزیع آب در مزرعه

تالیف  : مهدی اکبری (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)

چکیده: راهکارهای اجرایی جهت جلوگیری از کاهش یکنواختی پخش:

- استفاده از آبپاش های مناسب در آبیاری

- کنترل یکنواختی سیستم آبیاری به روش علمی در زمان تحویل سیستم

 - کنترل مداوم فشار در سیستم آبیاری

- عدم دستکاری فنر آبپاش و تعویض به موقع قطعات فرسوده

- سرویس و نگهداری مناسب از سیستم آبیاری

- درصورت امکان، انجام آبیاری در ساعاتی از روز که سرعت باد کمتر است

- کنترل فشار در سیستم با توجه به فشار توصیه شده

- در صورت امکان استفاده از آرایش مثلثی در زمان آبیاری

- کاهش فشار کارکرد در زمانی که سرعت باد زیاد است و آبیاری باید انجام شود

فهرست مطالب:

مقدمه

  • وضعیت توسعه آبیاری تحت فشار در جهان
  • خصوصیات کلی آبپاشها
  • عوامل موثر بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی

مواد روش

  • مشخصات محل اجرای طرح
  • روش تحقیق و اندازه گیری پارامترهای مورد نظر

نتایج و بحث

  • تاثیر فشار بر یکنواختی
  • تاثیر آرایش بر یکنواختی
  • تاثیر باد بر یکنواختی
  • اثر متقابل باد، فشار و آرایش بر یکنواختی

توصیه و پیشنهاد

 
پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری