گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

نام کتاب: تبخیر - تعرق گیاهان (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان)

ترجمه و تدوین: گروه کار استفاده پایدار از منابع آب برای تولید محصولات کشاورزی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

ژاله وزیری، علیرضا سلامت، محمدرضا انتصاری، محمود مسچی، نادر حیدری، حسین دهقانی سانیچ

ویراستار: داریوش تمدنی

این اثر با هماهنگی فائو و توسط کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران منتشر شده است.

چاپ اول: 1387

تیراژ: 1000 نسخهکتاب تبخیر و تعرق گیاهان، محاسبه نیاز آبی

حق چاپ برای کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران محفوظ است.

فهرست مطالب:

فصل اول - مقدمه ای بر تبخیر - تعرق

   - فرآیند تبخیر - تعرق، تبخیر، تعرق، تبخیر - تعرق، واحدها، عوامل موثر بر تبخیر - تعرق، پارامترهای هواشناسی، عوامل گیاهی، عوامل مدیریت زراعی و محیطی، مفاهیم، تبخیر - تعرق گیاه مرجع، نیاز آبی گیاهان تحت شرایط استاندارد، تعیین نیاز آبی، محاسبه نیاز آبی با استفاده از داده های هواشناسی، برآورد تبخیر - تعرق با استفاده از تشت تبخیر

فصل دوم - معادله پنمن - مونتیث فائو

   - روش استاندارد تعیین تبخیر - تعرق مرجع، استخراج معادله پنمن مونتیث، معادله پنمن مونتیث، مقاومت آئرودینامیک، مقاومت سطحی، سطح مرجع، معادله، داده ها، داده های اقلیمی غیر موجود

فصل سوم - داده های هواشناسی

   - عوامل هواشناسی موثر، تابش خورشیدی، دمای هوا، رطوبت هوا، سرعت باد، پارامترهای اتمسفری، فشار آتمسفر، گرمای نهان تبخیر، ضریب سایکرومتری، دمای هوا، رطوبت هوا و ...

فصل چهارم - تعیین تبخیر - تعرق گیاه مرجع

   - معادله پنمن - مونتیث، روش محاسبه، محاسبه برای دوره های مختلف، روش محاسبه هنگام غیر موجود بودن داده ها، روش تشت تبخیر

 فصل پنجم: مقدمه ای بر تبخیر - تعرق گیاهان

   - روش های محاسبه، محاسبه مستقیم، روش ضریب گیاهی، عوامل موثر بر ضریب گیاهی، نوع گیاه، اقلیم، تبخیر از سطح خاک، مراحل رشد گیاه، منحنی ضریب گیاهی و ...

فصل ششم - نیاز آبی گیاهان و ضریب گیاهی یک جزیی

   - طول مراحل رشد، ضرایب گیاهی، مقادیر ضرایب گیاهی،...، گیاهان سالانه، گیاهان علوفه ای، درختان میوه و ...

فصل هفتم - نیاز آبی گیاهان و ضریب گیاهی دو جزیی

فصل هشتم - تبخیر - تعرق گیاهان تحت تنش آبی

فصل نهم - تبخیر - تعرق پوشش های گیاهی طبیعی، محصولات غیر متداول و گیاهان کم پشت

فصل دهم - نیاز آبی گیاهان تحت انواع عملیات مدیریت زراعی

   - اثر مالچ های سطحی، مالچ های پلاستیک، مالچ های آلی، کشت مخلوط، پوشش گیاهی پیوسته، پوشش گیاهی هم پوشان، پوشش گیاهی نواری، اثر کلاس لاین و واحه و ...

فصل یازدهم - نیاز آبی گیاهاندر دوره های غیر رشد

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری