گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نام کتاب      : آبیاری موجی (Surge Flow Irrigation)

ترجمه و تدوین: گروه کار آبیاری مکانیزه و میکرو کمیته ملی آبیاری و زهکشی

دکتر تیمور سهرابی، مهندس نادر حیدری، مهندس علیرضا توکلی، دکتر سعید نیریزی

ناشر           : کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تیراژ            : 1000 نسخه

چاپ اول      : 1375

حروفچینی   : دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

حق چاپ برای دفتر  توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی محفوظ است.

فهرست مطالب:کتاب آبیاری موجی

الف- مقدمه

ب- سابقه تحقیقات

ج- اهداف

1-    شرایط و اصول آبیاری موجی

1-1-   اصول کاهش در میزان نفوذپذیری

1-2-   شرایط بهبود عملیات آبیاری

2-    تهیه مدل آبیاری موجی

2-1-   بسط تئوریک

2-2-   کاربرد مدلها

3-    تجهیزات آبیاری موجی

3-1-   سیستمهای جریان موجی

3-2-   تجهیزات مورد نیاز در سیستمهای بسته

3-3-   تجهیزات مورد نیاز در سیستمهای با کانال روباز

3-4-   کنتری کننده های آبیاری

3-5-   نفوذسنج های شیاری با آب برگشتی

4-    گزینه ها – بهینه سازی

4-1-   پیشرفت کار و تکمیل کارهای اصولی

4-2-   4-2 کاربرد نتایج

4-3-   برآورد میزان آب صرفه جویی شده در تگزاس

4-4-   تجزیه و تحلیل اقتصادی آبیاری موجی و سایر سیستمهای آبیاری

4-5-   خلاصه و نتیجه گیری

5-    مدیریت و کاربرد آبیاری موجی

5-1-   اصطلاحات

5-2-   مدیریت

5-3-   کاربرد امروزی آبیاری موجی

5-4-   بررسیهای بعمل آمده با استفاده از مدل موج سینماتیکی

5-5-   نتیجه گیری و توصیه ها

6-    خلاصه و توصیه ها

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org 

 

 

 

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری