گروه تلگرام آبیاری تحت فشار

کتابخانه

کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

کتاب فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی

 

برنامه طراحی آبیاری
نرم افزار طراحی آبیاری قطره ای و بارانی برای باغ و مزرعه