گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

کتابخانه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار در آبیاری سطحی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

کتاب استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

کتاب فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی

 

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری