گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نازل های نزدیک تر می توانند نتیجه بهتری را بدست بدهند

فاصله نازلها

نازل های نوار تیپ با فاصله نزدیک می توانند برای جوانه زنی دانه بهتر، شوری را مدیریت کنند، نمک های اشباع شده در گیاهان دائمی را آب شويي کنند، شوری خاک را برای گیاهان حساس به نمک کم کنند و الگوی خیس کردن را مدیریت کنند و این کار با هزینه کمتر و کارایی بیشتری نسبت به نازلهای با فاصله زیاد انجام میشود. اما با اینهمه عوامل متغیر در برنامه های کشاورزی، چگونه می دانید که نازل های نوار تیپ با فاصله نزدیک بهترین گزینه است؟ راهنمای طراحی و مدیریت آبیاری قطره ای و میکرو، که توسط مرکز تحقیق و آموزش آبیاری(ITRC)  در سال 2007 منتشر شده، راهنمایی های زیر را ارائه می دهد:
جوانه زني دانه
در ناحیه های خشک ، نازلهای با فاصله زیاد (مانند یک نوار برای دو ردیف یا فاصله نازل بیش از 40 سانتیمتر) می توانند باعث ایجاد نمک بین نقطه های آبیاری شوند که باعث جلوگیری از جوانه زني دانه ها در این مناطق می شود. برای کمک به دور کردن نمک از دانه ها و افزایش جوانه زنی:
•    از نوار تیپ بر روی سطح خاک یا فقط چند سانتی متر زیر خاک با نازل های با فاصله نزدیک استفاده کنید تا نمک را به سمت پایین بشوید.
•    بستر های آبیاری قطره ای را با پسرفتگی در نقاط بلند به گونه ای شکل دهید تا نمک ها دور از خط کشت دانه هایی که در زیر پسرفتگی کاشته می شوند، تجمع پیدا کنند.
باغ ها و تاكستانها
شاخه های فرعی نوارهای قطره ای معمولا کمتر از 40٪ از کل سطح خاک را خیس میکنند، و در طول زمان، نمک های حمل شده به این نوار مرطوب به راحتی از طریق آب آبیاری، از خاک نزدیک نازل دور می شوند. با این حال، اگر فاصله نازلها افزایش یابد نمکها در خاک انباشته میشوند. برای حذف نمک از این مناطق دوردست خاك ، شستشوی "بازیابی" دوره ای لازم است.
استفاده از آبیاری غرقابی یا بارانی برای شستشوی این نمکهای متمرکز به زیر سطح ریشه می تواند اسراف باشد، زیرا تنها 20 تا 40 درصد از سطح باغ یا تاکستان باید آبیاری شود. اگر 100٪ خاک خیس باشد، برای بهسازی این 20٪ تا 40٪ از منطقه، 2.5 تا 5.0 برابر آبی که برای آبشویی لازم است استفاده می شود. در عوض، محققان ITRC استفاده از یک سیستم نوار تیپ قابل حمل را برای "شستشوی هدفمند" آن منطقه از باغ یا تاكستان که دارای گیاه است پیشنهاد می کنند.
افزایش عملکرد
معمولا پس از آن که شوری خاک به مقدار آستانه میرسد عملکرد محصول کاهش می یابد، و پس از خشک شدن خاک بین فواصل زمانی آبیاری ها، غلظت نمک بیشتر می شود. آبیاری پي در پي با نازل های با فاصله نزدیک می تواند به این امر کمک کند. در واقع، اگر شوري خاك کم بماند، بازده آبیاری با نازل های نوار تیپ با فاصله نزدیک مي تواند بالاتر از آبياري بارانی يا آبياري جوی و پشته ای باشد.
الگوی خیس شدن
فاصله زیاد نازلهای قطره ای در آبیاری قطره ای زیرسطحی(SDI)  نیازمند فشار بیشتر آب در طول جوانه زنی و همچنین نوار قطره ای با دیواره ضخیم برای تحمل فشار بالا بدون آسیب دیدن است. همچنین آب به خاک وارد می شود و سطح خاک بسیار خیس میشود و باعث می شود که آب در جوی ها بایستد. هزینه های اولیه خرید و هزینه های عملیات پس از خرید بالاتر خواهند بود و خیس شدن سطح خاک ممکن است به کیفیت محصول آسیب برساند و/ یا باعث افزایش رشد علف های هرز شود. برای کارآیی مطلوب، نازل های با فاصله نزدیک بهترین گزینه برای رسیدن به الگوی مناسب خیس شدن، افزایش کیفیت محصول و کاهش هزینه ها در مقایسه با نازلهای با فاصله زیاد تر هستند.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری