گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چگونه آب مورد نیاز برای کشت محصولات خود را در هنگام استفاده از دریپر در آبیاری قطره ای محاسبه کنیم؟

محاسبه آبیاری
محاسبه آبیاری

ابتدا باید کل آب مورد نیاز را محاسبه کنیم. بیایید مثال را ببینیم:


در نظر بگیرید که ما دارای یک منطقه 1.5 هکتاری و گیاهان پنبه با فاصله های 1.5 متر در 0.50 متر می باشیم. ما قصد داریم از یک دریپر استفاده کنیم که ظرفیت تخلیه 2 LPH لیتر در ساعت را دارد، بنابراین چگونه نیاز آبی را در آبیاری قطره ای محاسبه کنیم؟


با در نظر گرفتن پارامترهای داده شده، ما باید محاسبه کنیم که چه تعداد گیاه در یک منطقه مشخص وجود دارد؟
هکتار را به متر مربع تبدیل کنید
مترمربع 1.5 x 10,000 = 15000
سپس،
فاصله گیاه  =15000 / 1.5 x 0.5
= 20000 گیاه می تواند در این زمینه کاشته شود
اکنون،
ما میخواهیم 2 لیتر آب به هر گیاه بدهیم، بنابراین
کل نیاز آبی = 20000 * 2 (کل گیاهان x تخلیه دریپر)
= 40000 لیتر یا 40 متر مکعب در ساعت
بنابراین، ما نیاز به 40 متر مکعب در ساعت آب برای آبیاری 1.5 هکتار پنبه با استفاده از دریپر در آبیاری قطره ای دارید.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری