دستگاه اندازی گیری هدایت و مقاومت روزنه پرومتر وسیله ایست برای اندازه گیزی مقاومت روزنه های برگ. مقاومت روزنه های برگ در مقابل پخش بخار آب از برگ به خارج آن یکی از پارامترهای مهم برای تعیین زمان آبیاری است. مقاومت بالای روزنه ها نشانگر این است که وقت آبیاری شده. بسته شدن روزنه ها باعث جلوگیری از خروج آب از گیاه می شود. این دستگاه به جز کمک به انتخاب بهترین زمان برای آبیاری میتواند میزان مصرف کود توسط گیاه و عمل فتوسنتز را در گیاه نشان دهد.

پرومتر
پرومتر

مقاومت روزنه ای برگ چیست؟

حساس ترین شاخص برای بررسی وضعیت فیزیولوژیکی گیاه به ویژه تحت شرایط تنش، بررسی رفتار روزنه ها است. بیش از 90 درصد از آبی که پس از آبیاری وارد گیاه می‌شود به صورت بخار از طریق روزنه‌های هوایی به اتمسفر برمی‌گردد. بعضی نهاده های کشاورزی میتوانند روزی میزان باز و بسته بودن این روزنه ها اثر بگذارند مثلا روزنه ها را ببندند که نتیجه آن کاهش تعرق گیاه میباشد.

از دستگاه پرومتر برای اندازه گیری هدایت روزنه ای استفاده میشود. تغييرات هدايت روزنه اي در تنطيم تبخیر آب از گياه ، و كنترل سرعت جذب دي اكسيد كربن براي تثبيت در فرآيند فتوسنتز حائز اهميت است. خشکی خاک به علت تأثیر در بسته شدن روزنه‌های گیاه و در نتیجه کاهش دسترسی به CO2 باعث کاهش فتوسنتز گیاه می‌شود. به طور واضح بسته شدن روزنه‌ها یکی از پاسخ‌های اولیه به خشکی خاک است.

روزنه های هوایی نقش اساسی در روابط آبی و فتوسنتز گیاه دارند و عکس العمل آن ها به شرایط مختلف محیطی از عوامل اساسی موثر در رشد، نمو و تولید محصولات زراعی و باغی می باشد. باز و بسته شدن روزنه های هوایی نتیجه اثر متقابل فاکتورهای فیزیولوژیکی و شرایط محیطی است.

لایسیمتر (لیزیمتر) چیست و چه کاربردی در آبیاری دارد؟
تبخیر و تعرق سهم مهمی در هدر رفت آب به ویژه در مناطق کویر مرکزی ایران دارد. لایسیمتر وسیله ایست برای اندازه گیری مقدار تبخیر-تعرق (بیشتر به کمک روش محاسبه وزنی چونکه دقیق تر است) که به شما در درک بهتر تعادل آب کمک میکند و در لایسیمترهای مدرن امکان ذخيره سازي و پردازش داده ها توسط کامپيوتر در نظر گرفته شده است. لایسیمتر مخزنی بزرگ پر شده از خاک که ا