گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع: ارزيابي فني سيستم هاي آبياري باراني اجرا شده در شهرستان اراك - بخش دوم

نتايج و بحث

جدول هاي (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) و (7) پارامترهاي ارزيابي محاسبه شده براي سيستمهاي مورد آزمايش را نشان مي دهند . راندمان واقعي كاربرد و تفاوت آن با راندمان پتانسيل كاربرد وضعيت مديريت سيستم را نشان مي دهد . ساير پارامترها بيانگر وضعيت طراحي و اجراي سيستم مي باشند .

 جدول (2 )- خلاصه نتايج پارامترهاي ارزيابي در سيستم هاي آزمايشي كلاسيك ثابت بر حسب درصد

جدول (3 ) – ادامه جدول (2)

جدول (4 )- تغييرات فشار در سيستم هاي آزمايشي كلاسيك ثابت

جدول (5 )- خلاصه نتايج پارامترهاي ارزيابي در سيستم هاي آزمايشي آبفشان غلطان بر حسب درصد

جدول (6 )- ادامه جدول (5)

جدول (7)- تغييرات فشار در سيستم هاي آزمايشي آبفشان غلطان

ضريب يكنواختي در بلوك آزمايش در سيستم هاي GK2 ، MK2 ، VK ، AW1 ، AW2 ، MW1 ، MW2 بيش از 80 درصد اندازه‌گيري شد . انتخاب مناسب نوع آبپاش ها ، فواصل آنها و فشار كاركرد مناسب آبپاش هاي مورد آزمايش و نيز شرايط جوي ايده آل در هنگام آزمايشات باعث شده است كه ميزان ضريب يكنواختي و يكنواختي توزيع در بلوك آزمايشي در اين سيستمها بيش از ساير سيستمها باشد . ضريب يكنواختي و يكنواختي توزيع در سيستمهاي GK1 ، MK1 بسيار كمتر از سايرسيستمها بوده و دليل آن در سيستم GK1 ، استهلاك و قديمي بودن آن ، فواصل نامناسب آبپاش ها ، عمود نبودن پايه آبپاش ها و همچنين اختلاف فشار زياد در طول لوله ها و در سيستم MK1 ، چرخش نامناسب آبپاش ها به دليل عدم وجود فشار كافي براي كاركرد آنها و همپوشاني نامناسب آبپاش ها بوده است .

تغييرات فشار در اكثر سيستم هاي آزمايشي به غير از GK1 و تا حدودي AW2 تقريباً در حد مناسبي بود ، لذا ضريب يكنواختي و يكنواختي توزيع در كل سيستم نسبت به مقدار اندازه‌گيري شده در بلوك آزمايش كاهش زيادي پيدا نمي كرد . تغييرات فشار در سيستم GK1 به دليل زياد بودن طول لوله هاي جانبي ، علي رغم وجود شيب مناسب جهت جبران افت فشار ، بيش از حد مجاز بود ، لذا ضريب يكنواختي و يكنواختي توزيع در كل سيستم كاهش يافته است . متوسط راندمان پتانسيل كاربرد در سيستم هاي مورد ارزيابي ، 3/61 درصد و متوسط راندمان واقعي كاربرد سيستم ها ، 24/59 درصد   مي باشد . برابري راندمان پتانسيل كاربرد و راندمان واقعي كاربرد در سيستم هاي MK1 ، MK2 ، AW1 ، AW2 ، MW1  ، MW2 بيانگر آبياري كمتر از نياز و اختلاف آنها در سيستمهاي GK1 ، GK2 و VK به خاطر آبياري بيش از نياز بوده است . كمبود آب در فصل مورد ارزيابي مشهود بود كه اين موضوع باعث آبياري كمتر از نياز سيستم هاي مذكور مي‌گرديد .

همچنين مي‌توان مقايسه‌اي بين سيستم هاي كلاسيك ثابت و آبفشان غلطان انجام داد . متوسط پارامترهاي ضريب يكنواختي ، يكنواختي توزيع در ربع پائين و راندمان پتانسيل كاربرد در ربع پائين در جدول (8) براي سيستم هاي كلاسيك ثابت و آبفشان غلطان مقايسه شده است . ملاحظه مي‌گردد كه پارامترهاي فوق در سيستم هاي آبفشان غلطان به طور قابل ملاحظه‌اي بيشتر از سيستم هاي كلاسيك در اين مطالعه مي باشد .

جدول (8)- مقايسه سيستمهاي آبياري باراني( كلاسيك ثابت و آبفشان غلطان ) در شرايط جوي آرام

نوع سيستم

كد سيستم

 

بلوك ازمايش

كل سيستم

ضريب يكنواختي

يكنواختي توزيع ربع پائين

راندمان پتانسيل كاربرد

ضريب يكنواختي

يكنواختي توزيع ربع پائين

راندمان پتانسيل كاربرد

كلاسيك ثابت

GK1

71

60

48

44/67

49/55

68/43

GK2

85

75

32/67

1/83

44/72

36/64

MK1

68

51

4/46

72/66

56/49

98/43

MK2

81

71

7/64

24/78

37/67

66/61

VK

6/87

81

6/67

3/85

81/77

1/64

ميانگين

52/78

6/67

8/58

16/76

53/64

56/55

آبفشان غلطان

AW1

6/81

73

31/66

96/78

46/69

39/63

AW2

91

87

78/75

36/86

35/80

38/71

MW1

7/87

82

2/72

31/85

65/78

38/69

MW2

5/82

78

7/66

82/80

61/75

64

ميانگين

7/85

80

25/70

86/82

02/76

67

  با توجه به عدم يكسان بودن مساحت سيستم هاي كلاسيك و آبفشان غلطان و همچنين تعداد آبپاش هايي كه همزمان كار مي كنند و در نتيجه متفاوت بودن تغييرات فشار و كاركرد آبپاش ها در اين دو نوع سيستم ، لذا مقايسه سيستم ها در سطح بلوك آزمايشي صحيح تر است . بنابراين مي‌توان گفت براي بلوك هاي آزمايشي ، ضريب يكنواختي ، يكنواختي توزيع  و راندمان پتانسيل كاربرد در سيستم هاي آبفشان غلطان به ترتيب 4/8 ، 5/15 و 3/16 درصد بيشتر از سيستم هاي كلاسيك      مي باشد . ولي با توجه به طرح هاي آبفشان غلطان ناموفقي كه در ضمن بازديد مشاهده گرديد در هر شرايطي نمي‌توان برتري سيستم آبفشان غلطان به سيستم كلاسيك را تأييد كرد و در شرايطي كه شدت باد در منطقه بيش از حد متوسط ، بافت خاك سنگين و خاصيت چسبندگي آن زياد باشد ، عملكرد سيستم آبفشان غلطان بسيار پائين تر از سيستم كلاسيك مي باشد و اجراي در چنيني شرايطي توصيه نمي شود . ادامه دارد...

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری