موضوع: توسعه مدل ارزیابی عملکرد سامانه های انتقال و توزیع آبیاری تحت فشار با استفاده از روش کلاسیک

تالیف  : پریسا مهدوی ، محمد جواد منعم

چکیده:ضعف عملکرد شبکه های روباز و توسعه اخیر شبکه های تحت فشار، ضرورت توسعه روش ها و ابزارهای مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد شبکه های تحت فشار در جهت پیشگیری از ضعف عملکرد و یا بهبود عملکرد را گوشزد می نماید. در این تحقیق، مدل کامپیوتری PAPIS برای ارزیابی عملکرد شبکه های تحت فشار تدوین گردیده است.

 در این مدل، کاربر می تواند در هر سطح و دقتی که مورد نظر باشد از هر یک از  دیدگاه های پیش بینی شده در الگوریتم با استفاده از روش کلاسیک سیستم را ارزیابی نماید. دیدگاه های پیش بینی شده در مدل عبارتند از: دیدگاه مدیریتی، فنی،اقتصادی-مالی، اجتماعی و زیست محیطی.

مدل PAPIS به گونه ای تهیه شده است که قادر است عملکرد هر یک از دیدگاه ها و در نهایت عملکرد کل شبکه را در دو مرحله اجمالی و تفصیلی محاسبه نماید.

در مرحله اول, عملکرد به صورت اجمالی یا سریع و بعد در صورت لزوم عملکرد به صورت تفصیلی ارزیابی می شود و اعتبار ارزیابی که با استفاده از نسبت تعداد شاخص های محاسبه شده به تعداد کل شاخص ها با اعمال ضرایب اهمیت برای هر کدام از دیدگاه ها و کل شبکه محاسبه می شود. ضرایب اهمیت برای شاخص ها و دیدگاه ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP به دست می آید.

برای نمایش کاربرد مدل PAPIS، شبکه آبیاری تحت فشار واحد اکرم آباد آید و غموش واقع در شهرستان میانه مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج به شرح زیر می باشد:

در دیدگاه های مدیریتی، فنی، اقتصادی-مالی، اجتماعی و زیست محیطی نمره عملکرد به روش سریع به ترتیب در حدود 89%، 97%، 51%، 78% و 88% و در روش تفصیلی به ترتیب در حدود 81%، 87%، 47%، 89% و 78% می باشند که به جز دیدگاه اقتصادی که عملکرد نسبتا ضعیفی دارد بقیه دیدگاه ها دارای عملکرد خوب و یا بسیار خوب هستند.

اعتبار ارزیابی برای هر یک از دیدگاه ها در روش ارزیابی سریع به ترتیب در حدود 93%،82%، 60%، 61% و 100% و در ارزیابی به روش تفصیلی به ترتیب 92%، 82%، 41%، 34% و 97% می باشند که به جز دیدگاه های اقتصادی و زیست محیطی که دارای درصد اعتبار پایینی می باشند بقیه دارای درجه اعتبار بالایی هستند.

نمره عملکرد کل شبکه در ارزیابی اجمالی 88.5% و اعتبار ارزیابی 84.4% می باشند و در ارزیابی تفصیلی نمره عملکرد کل شبکه 80.8 درصد به دست آمد. این نمره ها نشان دهنده عملکرد بسیار خوب کل شبکه می باشد. اعتبار ارزیابی 78.7% است که در سطح خوبی می باشد.

 نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مدل PAPIS ابزار کارآمدی برای ارزیابی کمی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار می باشد. در مورد شبکه آبیاری اکرم آباد، طی محاسبات انجام شده مشخص گردید که از نظر عملکرد، بهترین دیدگاه ها، دیدگاه فنی با عملکرد 87.2 درصد و درجه اعتبار 81.8 درصد و دیدگاه مدیریتی با عملکرد 81 درصد و درجه اعتبار 91.8 درصد می باشند. و ضعیف ترین عملکرد مربوط به دیدگاه اقتصادی- مالی وجود دارد و به دنبال آن به ترتیب، دیدگاه های اجتماعی، زیست محیطی، مدیریتی و فنی قرار دارند.

فهرست مطالب:

- مقدمه

- دسته بندی شاخص ها

- ضرایب اهمیت شاخص ها و دیدگاه ها

- تعیین عملکرد شبکه و اعتبار ارزیابی

- معرفی مدل PAPIS

- معرفی شبکه آبیاری اکرم آباد آیدوغموش

- نتایج و بحث

- نتیجه گیری

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

در سال نود و دو 37 هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه های آبیاری تحت فشار مجهز شدند
در سال نود و دو 37 هزار هکتار از اراضی کشور به سامانه های آبیاری تحت فشار مجهز شدند. معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت که در سال جاری 37 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری مجهز گردیده است. این در حالی است که در سال نود و یک 146 هزار هکتار اجرای طرح های آبیاری تحت فشار بوده و در سال نود نیز حدود 165 هزار هکتار از

جهاد کشاورزی شهرستان شوش باید استفاده از طرح­های آبیاری تحت فشار را در اولویت کار خود قرار دهند.
جهاد کشاورزی شهرستان شوش باید استفاده از طرح­های آبیاری تحت فشار را در اولویت کار خود قرار دهند...

کنترل نمک خاک در طرح های آبیاری سطحی و تحت فشار
در هر طرح آبیاری باید به اصول شیمیایی خاک و کنشهایی که خاک با ترکیبات شیمیایی موجود در آب آبیاری صورت می دهد به همان اندازه خصوصیات فیزیکی خاک اهمیت داد.مسائل مربوط به شوری و سمیت عناصر شیمیایی ممکن است در برخی طرح های آبیاری به اندازه ای جدی باشد که سایر بخشهای طرح را تحت تاثیر قرار دهد.مثلا تغییر دادن آب مورد نیاز آبیاری و یا لحاظ نمودن تاسیسات ز

آمار دقیق پروژه های بزرگ آبیاری تحت فشار در ایران در سال ۱۳۹۶
300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی تا تیرماه 97 به سامانه های نوین آبیاری تجهیز می شود. امسال برای اجرای 250 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی برنامه ریزی شده که تاکنون 87 هزار هکتار آن انجام شده و 151 هزار هکتار آن در حال اجراست. تا پایان تیرماه سال 97 انتهای سال مالی- در مجموع 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانه های نوین آبیاری تجهیز

شرکت های دارای مجوز آبیاری تحت فشار
  وزرات جهاد كشاورزي مجری طرح سامانه های نوین آبیاری لیست شرکت های پیمانکار دارای صلاحیت از مجری طرح سامانه ها تاريخ تهيه گزارش : ۹ / ۷ / ۱۳۹۶     رديف نام شرکت استان تاريخ اعتبار مجوز پایه تلفن آدرس ۱ آب گستر آرپاچای آذربايجان شرقي 29 / 04 / 1397 5 415233306