گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع: توسعه مدل ارزیابی عملکرد سامانه های انتقال و توزیع آبیاری تحت فشار با استفاده از روش کلاسیک

تالیف  : پریسا مهدوی ، محمد جواد منعم

چکیده:ضعف عملکرد شبکه های روباز و توسعه اخیر شبکه های تحت فشار، ضرورت توسعه روش ها و ابزارهای مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد شبکه های تحت فشار در جهت پیشگیری از ضعف عملکرد و یا بهبود عملکرد را گوشزد می نماید. در این تحقیق، مدل کامپیوتری PAPIS برای ارزیابی عملکرد شبکه های تحت فشار تدوین گردیده است.

 در این مدل، کاربر می تواند در هر سطح و دقتی که مورد نظر باشد از هر یک از  دیدگاه های پیش بینی شده در الگوریتم با استفاده از روش کلاسیک سیستم را ارزیابی نماید. دیدگاه های پیش بینی شده در مدل عبارتند از: دیدگاه مدیریتی، فنی،اقتصادی-مالی، اجتماعی و زیست محیطی.

مدل PAPIS به گونه ای تهیه شده است که قادر است عملکرد هر یک از دیدگاه ها و در نهایت عملکرد کل شبکه را در دو مرحله اجمالی و تفصیلی محاسبه نماید.

در مرحله اول, عملکرد به صورت اجمالی یا سریع و بعد در صورت لزوم عملکرد به صورت تفصیلی ارزیابی می شود و اعتبار ارزیابی که با استفاده از نسبت تعداد شاخص های محاسبه شده به تعداد کل شاخص ها با اعمال ضرایب اهمیت برای هر کدام از دیدگاه ها و کل شبکه محاسبه می شود. ضرایب اهمیت برای شاخص ها و دیدگاه ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP به دست می آید.

برای نمایش کاربرد مدل PAPIS، شبکه آبیاری تحت فشار واحد اکرم آباد آید و غموش واقع در شهرستان میانه مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج به شرح زیر می باشد:

در دیدگاه های مدیریتی، فنی، اقتصادی-مالی، اجتماعی و زیست محیطی نمره عملکرد به روش سریع به ترتیب در حدود 89%، 97%، 51%، 78% و 88% و در روش تفصیلی به ترتیب در حدود 81%، 87%، 47%، 89% و 78% می باشند که به جز دیدگاه اقتصادی که عملکرد نسبتا ضعیفی دارد بقیه دیدگاه ها دارای عملکرد خوب و یا بسیار خوب هستند.

اعتبار ارزیابی برای هر یک از دیدگاه ها در روش ارزیابی سریع به ترتیب در حدود 93%،82%، 60%، 61% و 100% و در ارزیابی به روش تفصیلی به ترتیب 92%، 82%، 41%، 34% و 97% می باشند که به جز دیدگاه های اقتصادی و زیست محیطی که دارای درصد اعتبار پایینی می باشند بقیه دارای درجه اعتبار بالایی هستند.

نمره عملکرد کل شبکه در ارزیابی اجمالی 88.5% و اعتبار ارزیابی 84.4% می باشند و در ارزیابی تفصیلی نمره عملکرد کل شبکه 80.8 درصد به دست آمد. این نمره ها نشان دهنده عملکرد بسیار خوب کل شبکه می باشد. اعتبار ارزیابی 78.7% است که در سطح خوبی می باشد.

 نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مدل PAPIS ابزار کارآمدی برای ارزیابی کمی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار می باشد. در مورد شبکه آبیاری اکرم آباد، طی محاسبات انجام شده مشخص گردید که از نظر عملکرد، بهترین دیدگاه ها، دیدگاه فنی با عملکرد 87.2 درصد و درجه اعتبار 81.8 درصد و دیدگاه مدیریتی با عملکرد 81 درصد و درجه اعتبار 91.8 درصد می باشند. و ضعیف ترین عملکرد مربوط به دیدگاه اقتصادی- مالی وجود دارد و به دنبال آن به ترتیب، دیدگاه های اجتماعی، زیست محیطی، مدیریتی و فنی قرار دارند.

فهرست مطالب:

- مقدمه

- دسته بندی شاخص ها

- ضرایب اهمیت شاخص ها و دیدگاه ها

- تعیین عملکرد شبکه و اعتبار ارزیابی

- معرفی مدل PAPIS

- معرفی شبکه آبیاری اکرم آباد آیدوغموش

- نتایج و بحث

- نتیجه گیری

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری