گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

موضوع: بررسی الگوهای رطوبتی ایجاد شده به وسیله آبیاری قطره‌ای T-Tape بر اساس بافت‌های مختلف خاک در مزرعه آزمایشی امیدیه

تالیف  : حسین حمیدی، مجید بهزاد، سعید برومند نسب

چکیده: یکی از راههای بالا بردن راندمان استفاده از آب در کشاورزی استفاده از سیستم های تحت فشار که به آبیاری بارانی و قطره‌ای تقسیم می‌شوند، می باشند. سیستم آبیاری نواری T-Tape یکی از روشهای آبیاری قطره‌ای است که در کشتهای ردیفی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. مزایای آبیاری نواری T-Tape به شرح ذیل است:

  - سبک بوده و به راحتی قابل حمل و نصب می باشند.

- راندمان آبیاری در این روش تا 95 درصد قابل ارتقاء است.

- چون در سیستم Tape نسبت به روشهای دیگر آبیاری، رطوبت کمتری در سطح مزرعه وجود داردلذا از ایجاد قارچ و باکتریهای مضر به مقدار زیادی جلوگیری می شود.

- چون دور آبیاری در این سیستم کوتاه است لذا استفاده از آبهای شور مشکلی را برای گیاه ایجاد نمی کند.

- کاهش مشکلات زهکشی.

- قابلیت استفاده از نوارها در روی سح خاک و زیر سطح خاک.

در این تحقیق به بررسی الگوهای رطوبتی ایجاد شده در روی سطج خاک و زیر سطح خاک همچنین تعیین بهترین عمق کارگذاری نوار تیپ ها پرداخته ایم. جهت انجام این تحقیق از مزرعه آزمایشی امیدیه که در استان خوزستان واقع شده است استفاده گردید. تیمارهای مورد استفاده جهت ارزیابی سیستم آبیاری قطره ای از 3 نوع خاک با بافتهای شنی، شن لومی، و لوم سیلتی با سه عمق کارگذاری نوارهای T-Tapeدر روی زمین، عمق 10 سانتیمتر و 20 سانتیمتر از سطح زمین با سه تکرار با دو زمان یک ساعت و دو و نیم ساعت آبیاری (با سه آبیاری متوالی برای هر زمان) استفاده گردید. ابتدا جهت برآورد نیاز آبی طرح در روش آبیاری قطره ای T-Tape از روش پنمن مانتیث و نرم افزار cropwat استفاده گردید جهت مقایسه پیاز رطوبتی در این سیستم تحت عوامل و تیمارهای گفته شده از روش پروفیل زنی در ابتدا، وسط و انتهای هر نوار در طول سه آبیاری پیاپی و میانگین گیری بین آنها استفاده شد.

 جهت تحلیل و تفسیر داده ها و رسم پیاز رطوبتی از نرم افزار  Minitab و Excel استفاده گردید. قالب آماری در نظر گرفته شده طرح فاکتوریل با 4 عامل گفته شده بود. محاسبه ضریب یکنواختی خروج آب در ابتدا، وسط و انتهای هر نوار بالای 90 درصد بود. تحلیل سطح پیازهای رطوبتی ایجاد شده نشان داد که هزچه عمق کارگذاری نوارها بیشتر شد متوسط سطح پیاز رطوبتی ایجاد شده بیشتر گردید هرچند که بین تیمار صفر و 10 سانتیمتری همچنین عمق صفر با عمق 20 سانتیمتری اختلاف معنی داری در سطح 1 درصد وجود داشت اما بین عمق 10 سانتیمتری و عمق 20 سانتیمتری اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد وجود نداشت همچنین به دلیل آسیب رساندن حیوانات موزی در سطح خاک به نوارها و جاری شدن آب بر روی خاکهای با نفوذپذیری کم که باعث توزیع نامناسب آب در منطقه ریشه می گردد و عدم رساندن آب به سطح خاک در عمق 20 سانتیمتری و افزایش هزینه در کارگذاری با عمق بیشتر می توان نتیجه گرفت که عمق 10 سانتیمتری مناسب ترین عمق کارگذاری است. همچنین در زمینه الگوی کشت متناسب با این نوارها با توجه به نفوذ آب تا عمق 70 سانتیمتری کشت صیفی جات، پیاز، چغندرقند، توت فرنگی، کلزا، سبزیجات و کلیه گیاهانی که دارای ریشه کم عمق تا نیمه عمیق هستند توصیه می شود.

وازه های کلیدی: نوار آبیاری، Tape، نوار تیپ، پیاز رطوبتی

فهرست مطالب:

مقدمه

مروری بر تحقیقات انجام شده

مواد و روشها 

نتایج و بحث:

 اندازه گیری دبی خروجی از نوارها

  • تعیین ضریب یکنواختی پخش آب در نوارها

  • بررسی میانگین سطح پیاز رطوبتی ایجاد شده در مزارع با استفاده از نمودار هیستوگرام از سه آبیاری در مدت دو نیم ساعت آبیاری
  • معایب و مزایای کارگذاری نوارهای T-Tape در سطح خاک

  • معایب و مزایای کارگذاری نوارهای T-Tape در زیر سطح خاک

 نتیجه گیری و پیشنهاد

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری