موضوع: برسی اثرات روش آبیاری قطره ای و آرایش کاشت بر کارایی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی در اردبیل

تالیف  : امین کانونی و بهرام دهدار (هر دو عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل)

چکیده: به منظور بررسی اثرات آرایش کاشت و مقدار آب در آبیاری قطره ای بر روی عملکرد سیب زمینی، آزمایشی به صورت طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی، در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل طی دو سال متوالی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار آرایش کاشت با سه سطح

(تیمار B1: یک ردیف کاشت روی هر پشته با فاصله 75 سانتی متر بین ردیف ها با یک نوار آبیاری قطره ای. تیمار B2: دو ردیف کاشت با فاصله 35 سانتی متر روی پشته و یک نوار آبیاری ما بین آنها، فاصله لوله ها یا شیارها 125 سانتی متر. تیمار B3: دو ردیف کاشت با فاصله 45 سانتی متر روی پشته و یک نوار آبیاری ما بین آنها، فاصله لوله ها یا شیارها 1501 سانتی متر) و تیمار آبیاری نیز شامل سه سطح ( 60،80 و 100 درصد تامین آب مورد نیاز گیاه) بودند. نتایج صفات مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SAS بصورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نظر آرایش کاشت، بیشترین عملکرد از تیمار آرایش کاشت B2 بدست آمد. که تفاوت ها معنی دار بود. تیمار B2 نسبت به دو آرایش کاشت دیگر، بیشترین کارایی مصرف آب آبیاری را دارا بوده و تفاوتهای معنی داری داشته است. بطور کلی کاهش سطح تامین آب آبیاری در زراعت سیب زمینی، باعث کاهش عملکرد غده میشود. ضمن اینکه برای کارآیی مصرف آب آبیاری نیز همین نتیجه بدست آمد. مصرف آب آبیاری به میزان حداکثر مقدار مورد نیاز گیاه سیب زمینی در آبیاری قطره ای، مناسبتر بوده است

واژه های کلیدی: آبیاری قطره ای، کارآیی مصرف آب، آرایش کاشت، سیب زمینی

فهرست مطالب:

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث

  • اثرات عوامل اصلی بر عملکرد کل محصول

          - اثر میزان آب آبیاری بر عملکرد کل غده

          - اثر آرایش کاشت بر عملکرد کل غده

          - اثر میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب

          - اثر آرایش کاشت بر کارآیی مصرف آب

  • اثرات عوامل اصلی بر کارآیی مصرف آب آبیاری

خلاصه و نتیجه گیری

 

منابع

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

 

 

بودجه هفتاد میلیارد تومان در اردبیل برای سامانه های نوین آبیاری
از شروع زمان اجرای طرح های آبیاری مدرن تحت فشار قطره ای وبارانی در 92 تا پایان سال 95 بیش از چهار هزارو 500 هکتار از اراضی استان به صورت انفرادی ویا تعاونی وتجمیعی زیر پوشش قرار گرفته است .در سال 1396 نیز تا پایان مهر ماه صدها طرح های آبیاری مدرن در سه هزارو 500 هکتار از اراضی کشاورزی این استان در حال اجرا وتکمیل است.اعتبارات تخصیص یافته امسال برای

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)
 

آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش دوم
موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش دوم تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org نتایج و بحث بذور گوجه فرنگی پس از 5 الی 6 روز از اولین آبیاری شروع به جوانه زنی می کنند . اولین شمارش تعداد جوانه ها در

آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی - بخش اول
موضوع: آبیاری قطره ای زیر سطحی در گوجه فرنگی: طراحی سامانه آبیاری و بهبود رشد بذر - بخش اول تالیف  : Larry Schwankl, UC Davis - Stephen R. Grattan, UC Davis - Gene Miyao, Yolo County انتشار: دانشگاه کالیفرنیا ترجمه: Abyar.org چکیده: آبیاری قطره ای زیر سطحی دارای مزایای متعددی نسبت به آبیاری سطحی می باشد.

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش پنجم: صرفه جویی اقتصادی