گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
گروه تلگرامی آبیاری و کشاورزی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

موضوع: روند توسعه و وضعیت آبیاری قطره ای تحت فشار در استان گلستان

تالیف  : کامی کابوسی

چکیده: در چند دهه اخیر، حجم عظیمی از توان اجرایی، اعتبارات و فعالیتهای دولت به گسترش سیستمهای تحت فشار اختصاص یافته است. جمعبندی این برنامه ها و تعیین وضعیت توسعه...

 فهرست مطالب:

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث

    - تعداد و مساحت طرح های آبیاری بارانی، قطره ای و تحت فشار در استان گلستان

    - درصد اراضی کشاورزی تحت پوشش آبیاری تحت فشار در استان گلستان

    - مقایسه روند توسعه سالانه آبیاری تحت فشار در استان گلستان با کشور

    - بررسی توسعه آبیاری تحت فشار در استان گلستان طی برنامه پنج ساله کشور

    - تنوع نوع سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای در استان گلستان

    - تنوع نوع محصولات دارای سیستم آبیاری تحت فشار در استان گلستان

    - تنوع نوع بهره برداران طرح های آبیاری تحت فشار در استان گلستان

    - توزیع فراوانی و میانگین مساحت طرح های آبیاری تحت فشار در استان گلستان

    - نوع منابع آب مورد استفاده در طرح های آبیاری تحت فشار استان گلستان

    - درصد اراضی تحت پوشش آبیاری تحت فشار نسبت به اراضی مستعد در استان گلستان

    - تعداد و مساحت طرح های آبیاری تحت فشار در حال بهره برداری در استان گلستان

منابع

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org ( پسورد را تايپ کنيد )

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

نرم افزار محاسبه هزینه آبیاری
نرم افزار محاسبه و طراحی آبیاری