کتاب دستورالعمل های کم آبیاری                                  کتاب آبیاری کابلی

 کتاب دستورالعمل‌های کم‌آبیاری                             کتاب آبیاری موجی                                   کتاب آشنایی با آبیاری کابلی

دستورالعمل کود دهی و اسیدشویی در آبیاری تحت فشار                                  کتاب آبیاری قطره ای و آبیاری بارانی نوشته جک کلر

            کتاب کود آبیاری                          کتاب انتخاب روش‌های آبیاری در کشاورزی       کتاب مرجع آبیاری قطره‌ای و بارانی (زبان اصلی)

محاسبه نیاز آبی گیاهان               کتاب فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی                  کتاب استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

       کتاب تبخیر- تعرق گیاهان                       کتاب فرهنگ فنی آبیاری و زهکشی         کتاب استاندارد ادوات و تجهیزات آبیاری تحت فشار

  (دستورالعمل محاسبه آب مورد نیاز گیاهان)

کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای (کودهای مورد استفاده در آبیاری قطره ای)                               

   کتاب قطره طلا و آبیاری قطره ای                 کتاب استفاده از لوله‌های کم‌فشار       کتاب آسیب شناسی پروژه های آبیاری تحت فشار

                                                                              در آبیاری سطحی