نام کتاب      : ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار

جلد پنجم     : ضوابط طراحی خطوط لوله در روشهای آبیاری تحت فشارضوابط طراحی خطوط <a href='https://iranpipe.market/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87' target='_blank' >لوله</a> در روشهای آبیاری تحت فشار

بررسی فنی : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار

تهیه و تدوین : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور _ مطالعات البرز

ناشر          : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار

نوبت چاپ    : چاپ اول

(کلیه حقوق برای ناشر محفوظ و با ذکر ماخذ استفاده از اطلاعات مجاز می باشد)

فهرست مطالب

فصل اول      : کلیات

فصل دوم     : لوله ها و معیارهای انتخاب آنها

فصل سوم   : شیرآلات و معیارهای انتخاب آنها

فصل چهارم : اصول طراحی مسیر و آرایش خطوط لوله

فصل پنجم  : طرح هیدرولیکی خطوط لوله

فصل ششم: ضربه آبی در خطوط لوله

 

ضوابط طراحی خطوط <a href='https://iranpipe.market/%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87' target='_blank' >لوله</a> در روشهای آبیاری تحت فشاردانلود کتاب: ضوابط طراحی خطوط لوله در روشهای آبیاری تحت فشار - 36.5 مگابایت

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org

 

تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی»
موضوع: تغییر سیستم آبیاری مزارع به سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی - بخش پنجم «صرفه جویی اقتصادی» تالیف  : Larry Stalcup | Corn and Soybean Digest 2013 ترجمه: Abyar.org سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی نیاز آبیاری خالص را با حفظ عملکرد محصول تا 25 درصد کاهش می دهد. بخش پنجم: صرفه جویی اقتصادی

جلد نهم
نام کتاب      : ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار جلد هفتم    : دستورالعملهای بهره‌بردارری و نگهداری ایستگاه پمپاژ در روشهای آبیاری تحت فشار بررسی فنی : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار تهیه و تدوین : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور _ مطالعات البرز ناشر          : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار نوبت چاپ    : چاپ اول (ک

جلد هشتم
نام کتاب       : ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار جلد هشتم   : نقشه های تیپ اجرایی روشهای آبیاری تحت فشار بررسی فنی : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار تهیه و تدوین : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور _ مطالعات البرز ناشر           : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار نوبت چاپ    : چاپ اول (کلیه حقوق برای ناشر محفوظ و با ذکر م

جلد هفتم
نام کتاب      : ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار جلد هفتم    : ضوابط نصب و اجرای روشهای آبیاری تحت فشار بررسی فنی : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار تهیه و تدوین : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور _ مطالعات البرز ناشر          : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار نوبت چاپ    : چاپ اول (کلیه حقوق برای ناشر محفوظ و با ذکر ماخذ

جلد ششم بخش دوم
نام کتاب       : ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار جلد ششم   : ضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ در روشهای آبیاری تحت فشار بخش دوم    : تاسیسات برقی  بررسی فنی : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار تهیه و تدوین : شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور _ مطالعات البرز ناشر           : اداره کل توسعه روشهای آبیاری تحت فشار نوبت چاپ    : چاپ اول (