در این قسمت فایل Powerpoint (تبدیل به فایل PDF شده) دوره آموزشی طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار زیر نظر سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی که در 189 صفحه توسط مهندس حجاری تهیه و توسط ایشان تدریس می‌گردد، ارائه گردیده است، ولی  از آنجایی که در این فایل مطالب به صورت کلی بیان گردیده و جداول و فرمول‌های مهم و کاربردی ارائه گردیده است و از ذکر جزئیات و تشریح مفصل مسائل مربوط به کیفیت آب آبیاری مانند تمام فایل‌های Powepoint خودداری شده است، بنابر این همانطور که در چند صفحه دیگر نیز یادآوری کردیم جهت تکمیل اطلاعات و مطالب ارائه شده در این فایل به جلد دوم کتاب ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحت فشار مراجعه نمایید.

کیفیت آب آبیاری

 

پسورد فايل فشرده : www.abyar.org